Báo cáo sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Đề án 06

06/12/2023 09:20 Số lượt xem: 101
  1. KHÁT QUÁT TÌNH HÌNH VÀ KT QUẢ TRIN KHAI Đ ÁN 06

           Sở đã ban hành lập Kế hoạch số 490/KH KHĐT-TTra, ngày 21/13/2022 về việc triển khai đề án 06; Giám đốc Sở đã phân công đồng chí Đỗ Văn Hà, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chi đạo các hoạt động của Kế hoạch và cử 01 cán bộ theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; Sở đã phối hợp với Công an tỉnh và  Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư cho 50 tài khoản xử lý thủ tục hành chính tại Sở; Sở đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ đã đề ra(Có phụ lục kèm theo).

         II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

  1. Công tác chỉ đạo, triển khai
  • Sở đã tích cực đóng góp ý kiến vào các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai Đ án 06 trong tỉnh;
  • Sở đã ban hành lập Kế hoạch số 490/KH KHĐT-TTra, ngày 21/13/2022 về việc triển khai đề án 06;
  • Sở đã phối hợp với Công an tỉnh và  Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư cho 50 tài khoản xử lý thủ tục hành chính tại Sở;
  1. Về công tác tuyên truyền thực hiện Đ án

 - Sở tập trung vào công tác tuyên truyền được tập trung vào việc phản ánh kết quả triển khai thực hiện Đề án 06; những ứng dụng, hiệu quả thiết thực của việc triển khai Đề án vào thực tiễn. Kịp thời phát hiện, lan tỏa gương tập thể, cá nhân điển hình, mô hình hay, sáng tạo trong triển khai, thực hiện Đề án nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động.

          - Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở chủ yếu tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an, các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án, tạo sự thống nhất về tư tưởng, sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, đồng thời kêu gọi cộng đồng người dân và doanh nghiệp chung tay góp sức triển khai thành công Đề án 06.

          3. Về hoàn thiện thể chế

  • Sở đã ban hành lập Kế hoạch số 490/KH KHĐT-TTra, ngày 21/13/2022 về việc thực hiện các nhiệm vụ chi tiết triển khai đề án 06; Giao nhiệm vụ cho từng phòng, đơn vị, công chức, viên chức trong Sở;

          4. Nhóm tiện ích giải quyết thủ TTHC, cung cấp DVC trực tuyến

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được tạo lập dưới dạng điện tử và được ký số(Trừ các loại văn bản cấm phát hành dạng điện tử).

- 100% công chức, viên chức xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng bằng phần mềm quản lý hồ sơ công việc do tỉnh triển khai.

- 100% công chức, viên chức sử dụng phần mềm QLVB&ĐH và hộp thư điện tử công vụ phục vụ xử lý công việc của cơ quan, đơn vị.

- Sở đã ứng dụng mạnh mẽ các ứng dụng mở để thực hiện các cuộc họp nội bộ, cuộc họp với đối tác và tổ chức các lớp học trực tuyến; 100% báo cáo của Sở được thực hiện trực tuyến.

          - Sở đang vận hành ổn định 01 cơ sở dữ liệu chuyên ngành là Hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

- 100% dịch vụ công được tiếp nhận trực tuyến ở mức độ 04.

- 100% dịch vụ công được thanh toán phí trực tuyến.

- Các dịch vụ công lĩnh vực đầu tư công và lĩnh vực đầu tư ngoài nhà nước được trả kết quả điện tử.

 Trên đây là báo cáo sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Đ án 06 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

TTr

 
 

Thống kê truy cập

Online : 8505
Đã truy cập : 130984681