Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023

06/12/2023 09:19 Số lượt xem: 109

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tỉnh Bắc Ninh năm 2023; Ngay từ đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo, triển khai, phổ biến, rà soát, tổng hợp, báo cáo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức.

   2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ:

        Trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 theo Kế hoạch đã đề ra và các nhiệm vụ quy định tại điểm a mục 1 Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC.

3. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

3.1. Đào tạo, bồi dưỡng trong nước

a) Về bồi dưỡng:

+ Cử 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở;

+ Cử 01 đồng chí là lãnh đạo Sở là đối tượng 2 tham dự lớp bồi dưỡng về Quốc phòng và An ninh;

b) Về đào tạo:

+ Cử 02 công chức tham gia lớp kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính;

+ Cử 01 công chức đi học lớp trung cấp lý luận chính trị;

+ Cử 01 công chức đi học lớp kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên;

+ Cử 06 công chức tham dự lớp đào tạo về phần mềm dịch vụ công mới của tỉnh;

+ Cử 02 công chức đi đoà tạo kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế;

3.2. Về đào tạo ở nước ngoài: Trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư không có công chức, viên chức đi đào tạo ở nước ngoài.

4. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

- Phần lớn công chức, viên chức đều nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao vừa đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ trong tình hình mới hiện nay.

- Đào tạo, bồi dưỡng vừa là nhiệm vụ trước mắt vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nên mỗi công chức, viên chức phải đa dạng các hình thức đào tạo bồi dưỡng như: đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch của đơn vị và tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức của bản thân, theo tiêu chuẩn điều kiện của công chức, viên chức.

- Đội ngũ công chức, viên chức đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nên thuận tiện trong công tác tự đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh từng nhiệm vụ và từng vị trí việc làm, chuyên môn mình phụ trách.

b) Hạn chế, khó khăn

- Do khối lượng công việc của công chức, viên chức ngày càng nhiều nên việc sắp xếp bố trí thời gian tham gia, đào tạo bồi dưỡng của công chức, viên chức còn gặp nhiều khó khăn để không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn.

- Nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng của công chức, viên chức còn hạn chế.

5. Phương hướng, kế hoạch thực hiện năm 2024

- Tiếp tục quan tâm việc rà soát về chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức theo từng vị trí việc làm nhất là trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, trình độ, tin học, …. theo chuẩn mới quy định.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 để công chức, viên chức chủ động sắp xếp thời gian, công việc, hình thức đào tạo phù hợp.

- Đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc với từng vị trí việc làm theo quy định mới của nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

TTr

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6764
Đã truy cập : 130980365