Báo cáo kết quả chuyển đổi số năm 2023

06/12/2023 09:21 Số lượt xem: 114

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Về nâng cao nhận thức:

Triển khai công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện truyền thông theo nhiều hình thức khác nhau (bao gồm cả trên mạng xã hội),… hoặc thông qua các cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số theo hình thức online tại cơ quan, đơn vị. Triển khai tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số theo từng đối tượng (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân, …) theo các hình thức khác nhau: trực tiếp, trực tuyến,…

2. Về hoàn thiện chính sách, quy định cho chuyển đổi số:

Trong năm 2023, Sở đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-KHĐT.TTra về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, công văn số 2542/KHĐT.TTra về việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức gắn liền với chỉ số Chuyển đổi số, công văn số 2550/KHĐT.TTra về việc nâng cao chỉ số chuyển đổi số.

3. Về phát triển hạ tầng số:

100% CBCCVC được trang bị máy tính có kết nối mạng, phục vụ công việc; Máy in, máy scan, máy photocopy, bộ phát wifi, máy tính xách tay, máy chiếu…; Hệ thống họp trực tuyến đã được trang bị và hoạt động tốt; Hệ thống mạng LAN của Sở đã được kết nội vào mạng WAN nội tỉnh; Hệ thống truyền hình cáp đã được đầu tư; Ngoài ra Sở còn trang bị hai bảng thông tin hiển thị thông tin điện tử tại sảnh cơ quan và hội trường lớn; 100% CBCCVC được cấp hòm thư điện tử do tỉnh cấp. Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị được trang bị chữ ký số và Sim KPI để phục vụ việc ký số văn bản;

4. Về phát triển dữ liệu số:

Sở đã xây dựng và hoàn thiện 01 cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp tỉnh và đang được vận hành, khai thác ổn định.

5. Kết quả triển khai chuyển đổi số ngành, lĩnh vực, xây dựng chính quyền số:

1. Hiện trạng ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước:

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được tạo lập dưới dạng điện tử và được ký số(Trừ các loại văn bản cấm phát hành dạng điện tử).

- 100% công chức, viên chức xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng bằng phần mềm quản lý hồ sơ công việc do tỉnh triển khai.

- 100% công chức, viên chức sử dụng phần mềm QLVB&ĐH và hộp thư điện tử công vụ phục vụ xử lý công việc của cơ quan, đơn vị.

- Sở đã ứng dụng mạnh mẽ các ứng dụng mở để thực hiện các cuộc họp nội bộ, cuộc họp với đối tác và tổ chức các lớp học trực tuyến; 100% báo cáo của Sở được thực hiện trực tuyến.

          - Sở đang vận hành ổn định 01 cơ sở dữ liệu chuyên ngành là Hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

2. Hiện trạng hoạt động ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

- 100% dịch vụ công được tiếp nhận trực tuyến ở mức độ 04.

- 100% dịch vụ công được thanh toán phí trực tuyến.

- Các dịch vụ công lĩnh vực đầu tư công và lĩnh vực đầu tư ngoài nhà nước được trả kết quả điện tử.

- Cổng thông tin điện tử của Sở đã cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

- Kết quả triển khai chuyển đổi số đến hết quý III năm 2023, trong đó kết quả triển khai mang lại hiệu quả nổi bật cụ thể như sau:

+ Tỉ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng dịch vụ công mức độ 4 đạt 100%.

+ Tỉ lệ thanh toán lệ phí thủ tục hành chính qua mạng đạt 100%.

          + Tỉ lệ văn bản phát hành điện tử có kí số đạt trên 90%.

          - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng; kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể và các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động trọng tâm Năm dữ liệu số quốc gia tại Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số:

          + Tỉ lệ văn bản phát hành điện tử có kí số đạt trên 90%.

          + Dịch vụ công trực tuyến mức độ 04 đạt trên 80%.

+ Tỉ lệ thanh toán lệ phí thủ tục hành chính qua mạng đạt 100%.

- Sở đã thực hiện tạo các chỉ dẫn và tạo tài liệu hướng dẫn trên Website của Sở để khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

- 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và được luân chuyển và xử lý trên các hệ thống phần mềm do tỉnh và bộ cung cấp.

- 100%  phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được trả lời đúng hạn.

6. Phát triển kinh tế số và xã hội số:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện phát miễn phí chữ ký số công cộng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, có thời gian thành lập từ ngày 01/01/2023. Các doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ, được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp từ 01/01/2023, đáp ứng tiêu chí về doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ và có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn tỉnh và phải đăng ký kê khai nộp thuế tại tỉnh Bắc Ninh (bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp). Mỗi doanh nghiệp được nhận hỗ trợ 1 lần, thời hạn sử dụng chữ ký số là 3 năm kể từ ngày cấp. Thời hạn nhận đề nghị hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2023. Các Doanh nghiệp gửi đề nghị theo mẫu đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Về bảo đảm an toàn, an ninh mạng:

          Sở đã xây dựng, cập nhật các kế hoạch, quy chế, quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan.

Sở đã hoàn thiện hồ sơ và gửi Sở TTTT để thẩm định xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho 01 hệ thống thông tin do Sở vận hành.

100% máy chủ, máy trạm và các thiết bị đầu cuối khác của cơ quan được cài đặt giải pháp bảo vệ. 

Trong năm 2023 tại Sở không xảy ra lây nhiễm mã độc.

Trong năm 2023 Sở đã tổ chức 01 cuộc hội nghị tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập về an toàn thông tin mạng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin đến toàn thể CBCCVC và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

8. Về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số:

           Sở đã phân công 01 đồng chí có trình độ đại học chuyên ngành CNTT để quản lý CNTT và an toàn thông tin. Hàng năm đều được đào tạo về an toàn thông tin.

9. Kết quả chuyển đổi số nổi bật tại cơ quan, đơn vị, địa phương:

+ Tỉ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng dịch vụ công mức độ 4 đạt 100%.

+ Tỉ lệ thanh toán lệ phí thủ tục hành chính qua mạng đạt 100%.

          + Tỉ lệ văn bản phát hành điện tử có kí số đạt trên 90%.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BẮC NINH NĂM 2023 (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/QĐ-BCĐCĐS NGÀY 18/8/2023 CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BẮC NINH)

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng tại Kế hoạch:

+ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 40% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích họp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

+ 100% dịch vụ công được thanh toán trực tuyến.

+ 100% kết quả thủ tục hành chính được trả kết quả điện tử.

+ 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được triển khai số hoá.

+ 100% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

+ Trên 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản.

+ 100% dịch vụ công trực tuyến được nâng cao chất lượng và hiệu quả…

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể tại Kế hoạch:

Giám đốc Sở thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo cán bộ đứng đầu các phòng, đơn vị quan tâm chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi số với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả. Tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực: đầu tư công, doanh nghiệp, đấu thầu, giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo chuyển đổi số năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trân trọng đề nghị quý Sở tổng hợp, thực hiện./.

TTr

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5483
Đã truy cập : 130992747