Đề nghị các Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án và báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020

03/01/2023 07:32 Số lượt xem: 303

Kính gửi: Các nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

2. Nhà đầu tư tự tổ chức thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra dự án theo nội dung quy định tại Điều 70 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

            3. Thực hiện báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu theo mẫu A.III.1 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư (Theo danh sách phụ lục đính kèm).

Đề nghị Quý Công ty báo cáo rõ đã hoạt động hay chưa, liệt kê các văn bản pháp lý chứng minh, đồng thời cung cấp số điện thoại để liên hệ, trao đổi.

- Nơi nhận báo cáo:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

+ Đồng thời gửi UBND các huyện, thành phố theo địa điểm thực hiện dự án đăng ký.

 - Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 12/01/2023 để cập nhật, theo dõi và giám sát đánh giá đầu tư

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 3964
Đã truy cập : 138841607