Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ĐTXD đường trục trung tâm Nhân Thắng kéo dài đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình

02/11/2020 13:32 View Count: 86

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường trục trung tâm Nhân Thắng kéo dài đi đường dẫn cầu Bình Than tại Quyết định số 2201/QĐ-UBND. Và được UBND phê duyệt dự án tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 08/7/2020.

Dự án thuộc Nhóm C, đường giao thông, cấp III. Địa điểm xây dựng tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với chiều dài L=2.010,19m, vận tốc thiết kế V=60-80Km/h.

Ảnh: Tuyến đường giao thông tại thị trấn Gia Bình, Bắc Ninh

Để triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư đã trình và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn khảo sát, lập bản vẽ thi công và dự toán cho dự án.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 446/BC-KHĐT.ĐTG ngày 28/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 08/10/2020 UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 3523/UBND-XDCB phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thầu gói thầu số 1  (Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) và gói thầu số 2 (Tư vấn thẩm tra cho gói thầu số 1); Trong đó cả 2 gói thầu số được lựa chọn nhà thầu theo hình thức: Chỉ định thầu rút gon; Giá trị gói thầu số 1: 454.801.000 đồng, gói thầu số 2: 79.296.000 đồng; Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng ./.

Phòng ĐTG

 
 

bn-current-user-online-portlet

Online : 4483
Total visited : 113615869