Xử lý một số tình huống trong đấu thầu: Quy định về việc mở hồ sơ dự thầu.

19/02/2020 16:20 Số lượt xem: 120

Hỏi: Ông Nguyễn Văn X hỏi: Cơ quan tôi tổ chức đấu thầu dự án đường, có 4 nhà thầu tham dự mở thầu, trong đó 1 nhà thầu không nộp thư bảo lãnh dự thầu, 1 nhà thầu nộp tiền mặt với giá trị 160 triệu đồng, 2 nhà thầu nộp thư bảo lãnh ngân hàng. Nhà thầu nộp bảo lãnh tiền mặt trước thời điểm đóng thầu nhưng chủ đầu tư không nhận tiền mặt với lý do không hợp lệ theo hồ sơ mời thầu nhưng vẫn cho mở hồ sơ dự thầu. Xin hỏi, trường hợp này giải quyết  thế nào thì đúng quy định? Nhà thầu xin rút thư giảm giá sau thời điểm đóng thầu và chủ đầu tư cho phép rút thư giảm giá và không mở thư giảm giá, vẫn lưu thư giảm giá tại Ban quản lý dự án. Vậy, trường hợp này giải quyết  thế nào thì đúng quy định?

Trả lời: Việc mở thầu được thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, bên mời thầu phải tiến hành mở các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu.

Liên quan đến việc rút thư giảm giá sau thời điểm đóng thầu, theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nhà thầu không được rút hồ sơ dự thầu (thư giảm giá mà nhà thầu đã nộp là 1 phần của hồ sơ dự thầu)./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4465

Đã truy cập : 43696304