Xây dựng nền hành chính liêm chính và kiến tạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư những thuận lợi khó khăn vướng mắc và giải pháp thực hiện

25/01/2019 14:11 Số lượt xem: 241

Giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, giảm chi phí và thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để xây dựng nền hành chính liêm chính và kiến tạo mang lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

 

(Lãnh đạo tỉnh thăm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Sở, ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)

 

Năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh với 100% các thủ tục hành chính đã công bố thuộc các lĩnh vực đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư; đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước; đã tiếp nhận 6132 hồ sơ và đã giải quyết trả kết quả được 5759 hồ sơ, trong đó trả kết quả sớm 4232 hồ sơ chiếm 73,48% trả kết quả đúng hẹn có 1527 hồ sơ (26,52%) và không có kết quả bị trễ hẹn; Hồ sơ đăng ký kinh doanh tiếp nhận và giải quyết qua mạng Internet chiếm 55% trên tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (tăng 14% so với năm 2017).

Tỷ lệ đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến làm các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở năm 2018 có 309 lượt đánh giá trong đó có 308 lượt đánh giá rất hài lòng chiếm 99,68%, 01 lượt đánh giá hài lòng chiếm 0,32%, không có lượt nào đánh giá là không hài lòng.

Công tác cải cách hành chính của Sở năm 2018 tạo nhiều dấu ấn bằng việc đi đầu các Sở, ngành về số lượng những thủ tục hành chính được tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả (4 tại chỗ) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (54 thủ tục), nhiều thủ tục hành chính nhờ đó mà giảm số ngày giải quyết từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc, đã giúp doanh nghiệp giảm chi phí và thời gian đi lại góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh. Bên cạnh đó Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã đi đầu các Sở, ngành của tỉnh trong việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với UBND các huyện, thị xã, thành phố để ủy quyền cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận một số thủ tục hành chính đơn giản thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, giảm thời gian tối đa chi phí và đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có được những kết quả trên là do tập thể lãnh đạo Sở, cán bộ công chức, viên chức, người lao động luôn cố gắng chủ động, sáng tạo trong thực hiện những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh cũng có một số thuận lợi, khó khăn nhất định, nếu được các ngành phối hợp tốt hơn nữa chắc hẳn năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có nhiều sáng kiến trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tạo nhiều thuận lợi hơn nữa cho người dân, và doanh nghiệp.

 Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc và giải pháp thực hiện trong giải quyết các thủ tục hành chính thời gian tới.

  • Thuận lợi:
  • Được sự quan tâm, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tham mưu tổng hợp, thực hiện những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại Sở.
  • Sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo trong việc chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, nhất là việc đưa một bộ phận của phòng Đăng ký kinh doanh đến tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả (4 tại chỗ) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
  • Sự phối hợp tốt giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Trung tâm Hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận và trả kết quả đối với người dân và doanh nghiệp.

Khó khăn vướng mắc: Bên cạnh nhiều thuận lợi vẫn còn một số khó khăn vướng mắc cần giải quyết đó là:

  • Phần mềm tiếp nhận hồ sơ đã quá tải do vậy đường truyền của mạng internet còn chậm, sau khi kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ mạng còn bị treo phải mất một số thời gian nhất định mới giải quyết được.
  • Chính phủ thay đổi mã ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 đã cho thấy nhiều doanh nghiệp khi thay đổi, bổ sung ngành nghề còn vướng mắc và sử dụng ngành nghề theo Mã ngành cũ không còn hiệu lực.
  • Việc xin ý kiến của các ngành trong việc thẩm định chủ trương đầu tư còn chậm, năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư có 118 dự án trình UBND tỉnh cấp Chủ trương đầu tư cần xin ý kiến các ngành nhưng các ngành thường trả lời chậm (có 15 dự án phải gửi xin ý kiến các ngành lần 2), do vậy cán bộ thẩm định mất nhiều thời gian chờ đợi để giải quyết.
  • Kết quả ý kiến của nhiều ngành còn chung chung chưa rõ ràng về quan điểm chính kiến của Sở, ngành mình, do vậy chất lượng ý kiến còn hạn chế.

 Để thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính và xây dựng nền hành chính liêm chính và kiến tạo của Sở trong thời gian tới cần phải thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Trung tâm Hành chính công tỉnh cần có kế hoạch nâng cấp đường truyền phần mềm tiếp nhận và trả kết quả để đảm bảo yêu cầu ngày càng tăng số lượng hồ sơ giao dịch tại Trung tâm,

Thứ hai, Tăng cường công tác tuyên truyền về Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật đầu tư công… và Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành, nhất là việc tuyên truyền về Mã ngành kinh tế Việt Nam mới cho doanh nghiệp.

Thứ ba, Đề nghị việc xin ý kiến các ngành cần được kiểm soát thông qua Trung tân Hành chính công tỉnh, nhất là về thời gian trả lời vì có kiểm soát thì khi trả lời chậm các ngành sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng nếu bị trễ (do các ngành) và được Trung tâm Hành chính công tỉnh tổng hợp báo cáo theo quy định.

Thứ tư, Các Sở, ngành khi được xin ý kiến cần bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn nghiên cứu nội dung xin ý kiến để những ý kiến đó đảm bảo chất lượng khi thẩm định chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh ký.

Thứ năm, Tiếp tục thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo vị trí việc làm, nhất là cán bộ tiếp nhận và trả kết quả; Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, luôn lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Giải quyết các thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như công tác cải cách hành chính năm 2019 nhằm giảm hơn nữa thời gian đi lại và chi phí cho người dân và doanh nghiệp sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu toàn thể các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện để xây dựng nền hành chính liêm chính và kiến tạo.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2868

Đã truy cập : 43174222