Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018

19/07/2017 08:42 Số lượt xem: 2620

Thực hiện công văn số 5598/BKHĐT – TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

DOWNLOAD CHI TIẾT CÔNG VĂN BIỂU MẪU

I. Thực hiện lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 của đơn vị mình, cụ thể:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017:

- Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017 theo từng dự án, từng nguồn vốn.

- Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển.

- Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, trong đó làm rõ nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế này.

- Các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai kế hoạch trong các tháng cuối năm 2017.

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, và hướng dẫn tại văn bản 5598/BKHĐT – TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018, cụ thể:

- Kế hoạch đầu tư công năm 2018 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 với việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2018; phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2018. Đối với các dự án khởi công mới, chỉ đề xuất triển khai thực hiện các dự án thật sự cần thiết, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017; khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2018, đề nghị các đơn vị:

+ Tổng hợp nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2018 của theo từng nguồn vốn, dự án do đơn vị mình quản lý.

+ Các thuận lợi và các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018.

+ Các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018.

II. Đối với các dự án đưa vào kế hoạch, thực hiện chuẩn bị các nội dung theo Phụ lục đính kèm công văn 5598/BKHĐT – TH ngày 10/7/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố gấp rút hoàn thiện và gửi báo cáo theo đường công văn về Sở Kế hoạch và Đầu tư và gửi file điện tử vào hòm thư: thqh.dpibn@gmail.com trước ngày 25/7/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ghi chú:

+ Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về phòng Tổng hợp Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Số điện thoại: 0222.3870741.

+ Công văn 5598/BKHĐT – TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Danh mục các biểu mẫu báo cáo các đơn vị tải về từ trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại địa chỉ: http://skhdt.bacninh.gov.vn/.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1322

Đã truy cập : 42946049