Vai trò, trách nhiệm Công đoàn cơ sở trong việc tham gia, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ Công chức, viên chức và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

08/01/2020 07:36 Số lượt xem: 243

(Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Ninh)

Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư

 Hàng năm, việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đạt được của năm trước,   để thấy được những kết quả, ưu điểm, nhược điểm, những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân và từ đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo là công việc hết sức quan trọng giúp cơ quan đảm bảo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội nghị cán bộ. công chức, viên chức là dịp để phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính đồng thuận cao trong từng cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, đạt công sở văn hóa.

Để tổ chức thành công Hội nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ  giữa Thủ trưởng cơ quan và tổ chức Công đoàn. Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở mỗi cơ quan, đơn vị.

 Thời gian qua, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham gia và phối hợp với chính quyền, các phòng chuyên môn phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức hiệu quả Hội nghị CBCCVC hàng năm tạo ra những tác động tích cực trong quá trình phát triển chung của Sở.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO); đấu thầu; đầu tư theo hình thức đối tác Công Tư (PPP); đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm 123 đồng chí, sinh hoạt tại 4 tổ công đoàn. Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và Ban lãnh đạo Sở, CBCCVCNLĐ trong cơ quan đã thi đua làm việc và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với 123 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 30 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 61 đoàn viên công đoàn xuất sắc, 62 đoàn viên công đoàn tích cực, có 60 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến khoa học Sở công nhận.

(Ảnh chụp Chủ tịch Công đoàn Sở nhận Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh)

Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn xác định hoạt động công đoàn phải gắn bó chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan: Lấy nhiệm vụ chính trị của cơ quan làm trọng tâm, đẩy mạnh các hoạt động quan tâm, chăm lo đến đời sống của từng đoàn viên công đoàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia các phòng trào văn hóa, văn nghệ, thể thao .v.v nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho mỗi đoàn viên.

 Hàng năm, công đoàn Sở phối hợp với Đảng ủy, chính quyền cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Tại Hội nghị Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn ký văn bản giao ước thi đua để phối hợp tổ chức thực hiện các  nội quy, quy chế của cơ quan, các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCCVC, NLĐ; trong đó quy định rõ trách nhiệm của tổ chức công đoàn như:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Công đoàn viên chức tỉnh; Quy chế làm việc của cơ quan; Quy chế hoạt động của BCH Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022; Phổ biến quán triệt đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quy chế quản lý, sử dụng tài sản và kinh phí quản lý hành chính.

          - Tổng hợp các ý kiến và đề xuất kiến nghị với thủ trưởng cơ quan về các vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ công chức, viên chức.

          - Tham gia ý kiến đóng góp các chủ trương, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ của chính quyền; động viên đoàn viên công đoàn tích cực công tác, học tập, nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của cơ quan.

          - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan phát động thi đua, ký giao ước thi đua ngay từ đầu năm, tổ chức tổng kết thi đua cuối năm; phát huy sáng kiến, tham gia đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, viên chức và việc chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế cơ quan, pháp luật Nhà nước của đoàn viên.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được công đoàn tham gia tích cực, hiệu quả.  Có sự phối hợp, thống nhất thực hiện quy chế dân chủ cơ sở giữa cơ quan, đơn vị với cấp ủy và các tổ chức đoàn thể thông qua việc giao nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo sự phối hợp, kiểm tra việc thực hiện thường xuyên, liên tục. Quy chế dân chủ tại Sở được thể hiện rõ nét trong quá trình xây dựng các quy chế, nội quy cơ quan, việc sáp nhập phòng đăng ký kinh doanh... có sự bàn bạc, thảo luận, thống nhất giữa Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị; việc phân công nhiệm vụ của các phòng, đơn vị có sự bàn bạc, thảo luận giữa Lãnh đạo Sở phụ trách, Lãnh đạo phòng và các cán bộ trong phòng ; các hoạt động của công đoàn được Lãnh đạo Sở quan tâm, ủng hộ và nhiệt tình tham gia;  các chính sách được triển khai khách quan, minh bạch.v.v.

Có thể nói: sự thành công trong hoạt động Công đoàn là sự kết hợp chặt chẽ, thống nhất giữa Bí thư Đảng uỷ, Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan .

Trong thời gian tới, bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, Công đoàn Sở tiếp tục đẩy mạnh việc gắn bó chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, cụ thể:

     Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị.

Hai là, tiếp tục chủ động trong việc tham gia với người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ; nội dung quy chế dân chủ phải thể hiện đầy đủ quyền của người lao động được biết, được bàn, được quyết định và được kiểm tra giám sát. Tập trung nâng cao số lượng, chất lượng hội nghị CBCCVC tại cơ quan.

Ba là,  chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CBCCVC tại cơ quan. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, Công đoàn cần giới thiệu người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bản lĩnh có trình độ và kiến thức chuyên môn để bầu vào Ban Thanh tra Nhân dân.

Tin tưởng rằng, với những giải pháp đặt ra bên cạnh việc thực hiện tốt Nghị định 149/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2019 sẽ ngày càng phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thúc đẩy quyền dân chủ của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững tại cơ quan.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các phòng, đơn vị trong cơ quan, đội ngũ  CBCCVCNLĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư với truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách sẽ tiếp tục năng động, sáng tạo, tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần đạt được mục tiêu Bắc Ninh trở thành thành phố thông minh vào năm 2020; trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022./.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3872

Đã truy cập : 43696299