UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2025, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển về giáo dục, đào tạo.

10/07/2020 15:52 Số lượt xem: 105

Nhằm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục mầm non, giai đoạn 2018-2025; chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 1065/QĐ-BGDĐT ngày 19/4/2019 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025”; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 – 2025, với mục tiêu chung là củng cố, phát triển, mở rộng mạng lưới trường mầm non trên địa bàn tỉnh đảm bảo sự phù hợp, hài hòa giữa khu vực đô thị, nông thôn và khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn nhằm đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ của nhân dân theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; đa dạng hóa các phương thức, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực và quốc tế; đồng thời củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt các điều kiện để trẻ vào học lớp 1; trong đó nêu rõ mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ giải pháp và tổ chức thực hiện trong thời gian tới (gửi kèm theo Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 29/6/2020).

Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh; không ngừng cải thiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh.

P.KGVX

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6960

Đã truy cập : 43871576