UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

16/11/2018 13:14 Số lượt xem: 303
Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Quy chế gồm Gồm 03 Chương, 19 Điều trong đó quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp thực hiện thủ tục đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; không áp dụng đối với: các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, các dự án sử dụng vốn đầu tư công, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án thuộc đối tượng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan Nhà nước có liên quan đến hoạt động đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện) và các cơ quan có liên quan thuộc UBND cấp huyện; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đầu tư; Các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn đầu tư công nằm ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2018 và thay thế Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninhvề việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 (Gửi kèm Quyết định).

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3023

Đã truy cập : 43174240