Tỷ lệ đấu thầu qua mạng 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

09/09/2019 14:13 Số lượt xem: 120

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ đấu thầu qua mạng 6 tháng đầu năm của cả tỉnh (gồm dự án do cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc vật tư y tế) chỉ đạt 36,4% về số lượng gói thầu, đạt 20,7% về tổng giá trị gói thầu.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các sở, ngành, địa phương và công ty TNHH MTV (cơ quan, đơn vị) gửi về, tỷ lệ đấu thầu qua mạng của cả tỉnh đạt 45,9% về số lượng gói thầu, đạt 36,7% về giá trị gói thầu (chi tiết theo biểu đính kèm).

Mặc dù, số liệu do Quý cơ quan, đơn vị báo cáo lớn hơn số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (lớn hơn 9,5% về số lượng gói thầu, lớn hơn 16% về giá trị gói thầu). Song tỷ lệ đấu thầu qua mạng của cả tỉnh 6 tháng đầu năm vẫn chưa đảm bảo theo chỉ đạo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được đảm bảo theo quy định. Mặt khác, để có cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu trong 8 tháng đầu năm, đảm bảo số liệu do Quý cơ quan, đơn vị báo cáo trùng khớp với số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 1312/Kh-ĐTG ngày 03/9/2019, có nội dung: đề nghị Quý cơ quan, đơn vị (1) Nghiêm túc thực hiện tỷ lệ đấu thầu qua mạng, trong đó: Đề nghị 05 huyện (tỷ lệ số lượng gói thầu qua mạng dưới 50%): Thành phố Bắc Ninh, Gia Bình, Tiên Du, Yên Phong, Lương Tài thực hiện quyết liệt hơn nữa các các giải pháp tại văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai mạnh mẽ đấu thầu qua mạng trong 04 tháng cuối năm 2019 (2) Báo cáo kết quả thực hiện đấu thầu trong 8 tháng đầu năm 2019.

TỶ LỆ ĐẤU THẦU QUA MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Số liệu theo Quý cơ quan, đơn vị báo cáo)
          Đơn vị tính: 1000 đồng
STT Diễn giải Số lượng gói thầu Giá trị gói thầu
Đấu thầu qua mạng Đấu thầu trực tiếp Tỷ lệ(%)  Giá trị qua mạng   Tổng giá trị các gói thầu  Tỷ lệ (%)
  Tỉnh Bắc Ninh 290 341 45,96     2.249.574.810       6.127.913.468 36,71
I Các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư 86 65 56,95        468.440.230       2.532.171.362 18,50
II Các gói thầu mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc vật tư y tế 50 45 52,63     1.086.865.208       1.369.935.760 79,34
III Các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư 154 231 40,00        694.269.372       2.225.806.345 31,19
  Trong đó:            
1 UBND thành phố Bắc Ninh 23 63 26,74        103.305.412          465.086.234 22,21
2 UBND huyện Quế Võ 17 15 53,13          56.576.755          129.912.238 43,55
3 UBND huyện Gia Bình 7 9 43,75          19.401.400            75.237.877 25,79
4 UBND huyện Tiên Du 4 25 13,79          23.025.942          201.538.933 11,43
5 UBND huyện Yên Phong 3 29 9,38          18.054.263          234.642.895 7,69
6 UBND huyện Lương Tài 20 26 43,48          97.061.068          282.557.368 34,35
7 UBND thị xã Từ Sơn 34 26 56,67        134.146.540          281.197.601 47,71
8 UBND huyện Thuận Thành 46 38 54,76        242.697.992          555.633.199 43,68

 

Phòng ĐT, TĐ&GSĐT

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3930

Đã truy cập : 43696258