Toàn tỉnh thành lập mới 2.390 doanh nghiệp, tăng 2% so với năm 2019.

14/01/2021 09:05 Số lượt xem: 304

- Trong tháng 12/2020 thành lập mới: 214 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 2.476,208 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 12 năm 2020 đạt 11,57 tỷ đồng.

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 12/2020 đạt 99,25%, đứng thứ 4 cả nước.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 71 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi: 337 doanh nghiệp và 30 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi: 221 doanh nghiệp và 06 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 29 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 28 doanh nghiệp và 28 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 48 doanh nghiệp và 03 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt DN hoạt động trở lại: 38 doanh nghiệp và 05 đơn vị trực thuộc.

Tình hình ĐKDN năm 2020

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng cả năm 2020 đạt 90,46%, đứng thứ 6 cả nước.

- Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 2.390 doanh nghiệp và 771 đơn vị trực thuộc với tổng số vốn đăng ký là: 24.122,252 tỷ đồng, tăng 2% về số lượt đăng ký thành lập mới, tăng 8,6% về số vốn đăng ký so với năm 2019; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới năm 2020 đạt 10,1 tỷ đồng, tăng 8,95% so với năm 2019.

- Số lượt đăng ký thay đổi: 3.320 doanh nghiệp và 384 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi: 2.429 doanh nghiệp và 81 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 309 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 244 doanh nghiệp và 259 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 722 doanh nghiệp và 115 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 450 doanh nghiệp và 59 đơn vị trực thuộc

Lũy kế đến hết năm 2020

Tính đến hết ngày 19/12/2020, trên địa bàn tỉnh có 18.879 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 284.358,614 tỷ đồng và 3.791 đơn vị trực thuộc, cụ thể:

- 18.222 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 280.707,126 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15,4 tỷ đồng. trong đó:

+ Công ty TNHH 1 thành viên: 10.042 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 104.726,861 tỷ đồng.

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 4.918 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 77.308,959 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 2.736 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 97.367,595 tỷ đồng.

+ Doanh nghiệp tư nhân: 525 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 1.303,512 tỷ đồng.

+ Công ty hợp danh: 01 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là:                         0,2 tỷ đồng.

- 3.682 đơn vị trực thuộc đang hoạt động (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh).

- 657 doanh nghiệp và 109 đơn vị trực thuộc đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký 3.651,488 tỷ đồng.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 9150

Đã truy cập : 45309713