Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Phần 1)

21/09/2018 16:15 Số lượt xem: 305

Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định mục tiêu trọng tâm phát triển kinh tế xã hội năm 2018 là “Bắc Ninh  với mục tiêu tăng trưởng kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành, lĩnh vực trọng tâm, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn liền với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Ngày 25/12/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 (số 433/KH-UBND) với các mục tiêu chính: Nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm luật; thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, dễ thực hiện; cơ chế một cửa, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành theo hướng tinh giản biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành.

UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp và của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quan điểm, chủ trương, các đề án, chương trình, kế hoạch của Trung ương và sự chỉ đạo của tỉnh về công tác cải cách hành chính; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Cùng với đó, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước; kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời tuyên truyền các mô hình, sáng kiến, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính ở Trung Ương, các địa phương và trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra tại các Nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX năm 2018; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/ND-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Sửa đổi bổ sung Quyết định của UBND tỉnh về quy chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh; Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận một cửa ở cấp xã, gắn với đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công cấp độ 3,4 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021; Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tích cực thực hiện thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững trong thời kỳ mới; triển khai thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Một số Sở, ngành đã ban hành và triển khai các kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng, quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 16/01/2018) và công khai địa chỉ, email, số điện thoại để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2270

Đã truy cập : 43132471