TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ NĂM 2018

11/03/2019 14:16 Số lượt xem: 252

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 Quy định chế độ báo cáo lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Thực hiện Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Văn bản số 639/UBND-KTTH ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 14/KH-ĐTG ngày 04/01/2019, số 194/KH-ĐTG ngày 15/02/2019 đôn đốc việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm 2018.

Qua tổng hợp, báo cáo của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và các địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu, báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định. Đặc biệt công tác báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư đã đạt được kết quả nổi bật khi hầu hết các báo cáo đều đã được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc thực hiện công tác báo cáo thông qua Hệ thống thông tin góp phần giúp các cơ quan, đơn vị chủ động trong việc chuẩn xác số liệu, lưu trữ hồ sơ khoa học, đơn giản hóa công tác báo cáo và đảm bảo thời gian báo cáo theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm báo cáo, trên Hệ thống thông tin đã ghi nhận thông tin và số liệu của 649 dự án, gấp hơn 6 lần số lượng dự án tại cùng kỳ báo cáo năm 2017 (năm 2017 là 103 dự án). Những số liệu trên cho thấy các chủ đầu tư đã dần làm quen với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư dự án, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2911

Đã truy cập : 43174267