Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018 (Phần 1)

09/05/2018 15:44 Số lượt xem: 294

I. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a. Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt:

Tính đến ngày 15/4, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa và các cây màu vụ xuân trong khung thời vụ cho phép, diện tích gieo trồng được 37.890 ha, giảm 1,8% (tương ứng giảm 687,8 ha) so cùng vụ năm trước; trong đó, lúa xuân là 34.001 ha, giảm 2%. Hiện nay, công tác chăm sóc lúa xuân được tập trung thực hiện, toàn tỉnh đã chăm sóc lần 2 được 16.898 ha, chiếm 48,7% tổng diện tích gieo cấy và bằng 90,3% so với cùng kỳ năm trước, lúa xuân đã phân hóa đòng, sinh trưởng và phát triển khá.

* Chăn nuôi và hoạt động thú y:

Trong tháng 4, toàn tỉnh có 2.283 con trâu, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò có 30.080 con, giảm 2,4%; đàn lợn có 331 nghìn con, giảm 2,3%; đàn gia cầm 4,45 triệu con, tăng 1%; trong đó, đàn gà 4 triệu con, tăng 2%. Sản lượng thịt gia súc gia cầm xuất chuồng đạt 7.445 tấn, giảm 1,3%. Công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện đồng bộ ở các địa phương trong tỉnh và đến tận cơ sở, hộ chăn nuôi. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm với sự phối hợp của các ngành được thực hiện chặt chẽ. Công tác thú y, kiểm tra phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được thực hiện nề nếp; Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm được thực hiện chặt chẽ. Trong tháng, toàn tỉnh đã tiêm phòng được toàn tỉnh đã tiêm bổ sung 101,7 nghìn liều vắc xin các loại cho đàn gia súc và 3,3 triệu liều vắc xin các loại cho đàn gia cầm.

b. Lâm nghiệp:

Đến cuối tháng 4, toàn tỉnh đã trồng được 25 nghìn cây phân tán tạo cảnh quan môi trường, bằng 68% so cùng kỳ năm trước; khai thác được 349 m3 gỗ, bằng 89% và 486 ste củi, bằng 91%. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng ở các địa phương tiếp tục triển khai tăng cường trong mùa nóng nắng và khô, đồng thời chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh gây hại trên toàn bộ diện tích rừng hiện có. Tuy nhiên, trong tháng, đã xảy ra 1 vụ cháy rừng phòng hộ gây thiệt hại khoảng 6 ha rừng phòng hộ và không có thiệt hại về người.

c. Thuỷ sản:

Tính đến cuối tháng 4/2018, diện tích nuôi trồng thủy sản là 5.234 ha, tương đương so cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản ước tính 4.127 tấn, tăng 0,3% cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng thu hoạch đạt 3.995 tấn, tăng 0,5%; sản lượng lồng bè đạt 480 tấn, tăng 4%. Sản lượng khai thác ước đạt 132 tấn, giảm 6%.

2. Sản xuất công nghiệp

a. Sản xuất công nghiệp:

* Chỉ số sản xuất công nghiệp: Tháng 4 chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 15% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, IIP toàn ngành công nghiệp 33% so cùng kỳ năm trước.

* Giá trị sản xuất: Theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 đạt 93.402 tỷ đồng, giảm 15% so tháng trước và tăng 5% so cùng tháng năm trước. Tính chung 4 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt 359.389 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ năm trước.

* Chỉ số sử dụng lao động: Tháng 4 chỉ số sử dụng lao động tăng 2% so tháng trước và tăng 14 % so cùng tháng năm trước. Tính chung 4 tháng, chỉ số sử dụng lao động tăng 14% so cùng kỳ.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 4 đạt 243 tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước và tăng 9% so cùng tháng năm trước; trong đó, vốn đầu tư ngân sách tỉnh đạt 662 tỷ đồng, tăng 9% và tăng 1%. Tính chung 4 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 942 tỷ đồng tăng 13% so cùng kỳ năm trước, trong đó ngân sách tỉnh quản lý đạt 662 tỷ đồng, tăng 7%; cấp huyện quản lý đạt 165 tỷ đồng, tăng 36%; cấp xã quản lý đạt 115 tỷ đồng, tăng 30%. Nguồn vốn nước ngoài (ODA) đạt 35 tỷ đồng, tăng 20% được thực hiện chủ yếu trong các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2986

Đã truy cập : 43088743