Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2018 (phần cuối)

24/04/2018 16:00 Số lượt xem: 459

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Nghị quyết của Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

- Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Ninh; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; Đề án đổi mới công tác kế hoạch; Kế hoạch hành động chiến lược tăng trưởng xanh, hướng tới nền kinh tế phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh phát triển, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp sau dồn điền - đổi thửa;

- Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, thúc đẩy các hình thức tạo sự liên kết chặt chẽ giữa người dân với hợp tác xã, doanh nghiệp, tăng cường gắn kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp tạo chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm; coi doanh nghiệp nông nghiệp là trung tâm, động lực để đột phá sản xuất nông nghiệp; Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh, vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp VietGAP phù hợp thị trường tiêu thụ sản phẩm;

- Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; có đột phá trong thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn; đồng thời rà soát và bổ sung chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế; hoàn thành và tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã  một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh để phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị, gắn các tổ chức sản xuất với sản phẩm, phát huy thế mạnh của từng địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh và các huyện/thị xã/thành phố; Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, xác định doanh nghiệp là động lực của phát triển triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư sản xuất kinh doanh; Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tích cực thực hiện thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững các khu cụm công nghiệp, tạo ảnh hưởng lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng cường xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng quản lý về quy hoạch, thực hiện quy hoạch và xây dựng cơ bản; quản lý vốn đầu tư, giảm nợ đọng xây dựng cơ bản, tập trung giải phóng mặt bằng; chú trọng phát triển nhà ở xã hội cùng với các công trình nhà ở, nhà văn hóa, thể dục, thể thao, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, tạm y tế cho công nhân tại các khu công nghiệp.

- Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương; chú trọng công tác xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng thành phố thông minh; nâng cao chất lượng quản lý xây dựng cơ bản.

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đầu tư theo hướng phát triển bền vững, hiện đại, đồng bộ gắn với việc liên kết các tỉnh trong vùng Thủ đô Hà Nội. Tập trung hoàn thành đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022 trình Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Chính trị; quản lý tốt không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Thực hiện đồng bộ các chương trình an sinh và phúc lợi xã hội, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm nghèo và công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em.

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, quản lý khai thác trái phép cát lòng sông; quản lý chặt chẽ đất đai, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt cấp huyện, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thực hiện.

- Tăng cường cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Giữ vững an ninh chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3076

Đã truy cập : 43121050