Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2018 (Phần 2)

06/04/2018 08:38 Số lượt xem: 611

III. Sản xuất công nghiệp, hoạt đồng đầu tư, phát triển doanh nghiệp, giao thông vận tải

1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): Tháng 3, sản xuất công nghiệp tăng 26,2% so tháng trước và tăng 34,7% so cùng tháng năm trước. Tính chung 3 tháng đầu năm, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 38%

Giá trị sản xuất: Theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3 ước đạt 86.855 tỷ đồng, tăng 13,6% so tháng trước và tăng 21,5% so cùng tháng năm trước. Nguyên nhân tăng là do ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học là ngành chiếm tỷ trọng lớn (trên 80%), có giá trị sản xuất tăng 35% với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 242.733,5 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 40,6%.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư phát triển quý I ước đạt 18.384,5 tỷ đồng, tăng 5,6% so với quý I/2017; trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đạt 736,6 tỷ đồng, tăng 24,1% và vốn vay từ các nguồn khác đạt 86,3 tỷ đồng, tăng 57,3%; vốn ngoài Nhà nước đạt 4.023,2 tỷ đồng, giảm 14,5% so quý I/2017; vốn đầu tư của doanh nghiệp FDI đạt 13.388,7 tỷ đồng, tăng 12,9% so quý I/2017.

Xét theo mục đích đầu tư, chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 13.264,6 tỷ đồng, giảm 7,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó chi lắp đặt dây truyền sản xuất và máy móc thiết bị đi kèm là 6.510 tỷ đồng, giảm 22,4%; vốn mua sắm tài sản cố định không qua xây dựng cơ bản đạt 3.884,8 tỷ đồng, tăng 91,8%; vốn bổ sung vốn lưu động đạt 1.132,5 tỷ đồng, tăng 11,8%.

3. Giao thông vận tải

- Vận tải hành khách: Trong 3 tháng đầu năm, vận chuyển 3.484 nghìn HK, tăng 13,7% so cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển đạt 165,8 triệu lượt HK.km, tăng 14,6%.

- Vận tải hàng hoá: Trong 3 tháng đầu năm, khối lượng vận chuyển quý I ước đạt 5.824 nghìn tấn, tăng 5,6% so cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển đạt 282,3 triệu tấn.km, tăng 4,4% so cùng kỳ.

- Doanh thu vận tải: Tổng doanh thu quý I ước đạt 1.544,6 tỷ đồng, tăng 11,5% so cùng kỳ năm trước; trong đó doanh thu vận tải hành khách đạt 326,5 tỷ đồng và tăng 15,5%; doanh thu dịch vụ logistic đạt xấp xỉ 569 tỷ đồng, tăng 16%. Doanh thu của doanh nghiệp FDI ước đạt 464,6 tỷ đồng; so cùng kỳ năm trước, tăng 2% về tỷ trọng và tăng 19,8% về giá trị.

IV. Thương mại – dịch vụ, tài chính, ngân hàng

1. Thương mại – Dịch vụ

- Lưu chuyển hàng hóa: Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 3 ước đạt 3.028 tỷ đồng, tuy giảm 1,8% so tháng trước, nhưng vẫn tăng cao (tăng 13,3%) so cùng tháng năm trước. Tính chung quý I, tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 9.367 tỷ đồng, tăng 11,4% so cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng có mức tăng cao hơn chỉ số chung là hàng may mặc (tăng 16,9%); vật phẩm văn hóa, giáo dục (tăng 16,3%); gỗ và vật liệu xây dựng (tăng 18,2%); ô tô các loại (tăng 11,5%); xăng dầu (tăng 16,4%). Dịch vụ lưu trú và ăn uống tiếp tục được mở rộng về quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu của dân cư và du khách sau Tết đi du xuân và lễ hội đầu năm. Bên cạnh đó, lao động các tỉnh tiếp tục về Bắc Ninh làm việc trong các KCN gia tăng, nên dịch vụ suất ăn công nghiệp cũng tăng cao. Tổng doanh thu lưu trú và ăn uống quý I ước đạt 1.447,5 tỷ đồng, tăng 11,6% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu ăn uống đạt 1.368,8 tỷ đồng, tăng 11,7% so cùng kỳ.

Các ngành dịch vụ khác (không bao gồm dịch vụ công) cũng tiếp tục phát triển mạng lưới ở các KCN nhằm đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của người lao động và các doanh nghiệp, nên doanh thu tăng khá. Tính chung quý I, doanh thu các ngành dịch vụ khác ước đạt 1.753 tỷ đồng, tăng 11,9% so cùng kỳ, trong đó doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 1.268 tỷ đồng, tăng 9,2%; dịch vụ hành chính và hỗ trợ kinh doanh đạt 222 tỷ đồng, tăng 19,6%; ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 54 tỷ đồng, tăng 23,2%; dịch vụ khác 109,3 tỷ đồng, tăng 24,8%.

- Hoạt động ngoại thương:

Về xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong quý I ước đạt 8.042,7 triệu USD, tăng tới 84,9% so cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực FDI đạt 8.021,2 triệu USD, tăng 84,4% và khu vực ngoài nhà nước đạt 21 triệu USD, gấp 2,2 lần. Nhóm hàng điện tử vẫn chiếm tỷ trọng lớn, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6.892,7 triệu USD, tăng 66,1% so cùng kỳ năm trước; nhóm máy vi tính và phụ kiện đạt 1.041,2 triệu USD, gấp 13,7 lần. Các sản phẩm truyền của địa phương cũng tăng mạnh so cùng kỳ năm trước, như: đồ gỗ đạt gần 1 triệu USD và tăng 36,8%; hàng dệt may đạt 39,1 triệu USD và tăng 43,5%; sản phẩm từ chất dẻo đạt 11 triệu USD, gấp 4,4 lần.

Về nhập khẩu: Sau nhiều kỳ tăng cao và còn nguồn dự trữ năm trước chuyển sang, đến nay các doanh nghiệp đã giảm dần lượng nhập khẩu và chủ động tìm nguồn thay thế trong nước để giảm chi phí sản xuất và nâng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm theo lộ trình. Tổng kim ngạch nhập khẩu quý I ước đạt 5.828,2 triệu USD, tăng 38,8% so với quý I/2017; trong đó, khu vực FDI đạt 5.766,6 triệu USD, tăng 37,4%; doanh nghiệp tư nhân đạt 61,6 triệu USD và giảm 31,2% so cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng nhập có giá trị tăng so cùng kỳ năm trước, như: vải may mặc (tăng 25,5%) và phụ liệu hàng dệt may (tăng 12,7%); linh kiện điện tử (tăng 30,8%); máy móc thiết bị dùng cho sản xuất (gấp 2 lần). Nguồn nhập khẩu lớn nhất vẫn ở thị trường châu Á, với tỷ trọng chiếm tới 80%; trong đó khu vực Đông Á đạt gần 4.500 triệu USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc giảm do mặt hàng sắt thép đang bị kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ hàng sản xuất trong nước và tránh tình trạng lợi dụng để xuất khẩu sang Mỹ.

2. Tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quý I đạt 8.340 tỷ đồng, đạt 35% dự toán năm và tăng 26,3% so với quý I/2017; trong đó, thu nội địa là 6.920 tỷ đồng, chiếm tới 83%, đạt 38,5% dự toán và tăng 33,4%; thu từ hải quan là 1.420 tỷ đồng, đạt 24,1% dự toán và tăng 1,2%. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 3.525,6 tỷ đồng, đạt 30,1% dự toán năm và tăng 29,6% so quý I/2017; trong đó, chi cho đầu tư phát triển là 1.498,3 tỷ đồng, đạt 57% dự toán và tăng 14,1%; chi thường xuyên là 2.013,9 tỷ đồng, đạt 24,6% dự toán và tăng 46,8%.

3. Ngân hàng – Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động tín dụng đến cuối tháng 3 ước đạt 90.600 tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước, tăng 20,6% so cùng tháng năm trước và tăng 0,1% so cuối năm 2017. Tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 3 đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước, tăng 20,7% so cùng tháng năm trước và tăng 1,3% so cuối năm 2017; trong đó, cho vay trung và dài hạn đạt 27.500 tỷ đồng, chiếm 39,3%, tăng 0,9%, tăng 17,2% và tăng 3,3%. Đến cuối tháng 3, nợ xấu trên địa bàn còn 650 tỷ đồng, chiếm 0,93% tổng dư nợ. Tổng thu tiền mặt trong quý I ước đạt 125,4 nghìn tỷ đồng, tăng 28,6% so với quý I/2017. Tổng chi tiền mặt đạt 125,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30,2%; bội thu tiền mặt ước đạt 300 tỷ đồng, thấp hơn mức 1.366 tỷ đồng của quý I/2017.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3479

Đã truy cập : 43101951