Tình hình phát triển Doanh nghiệp tháng 5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh

23/05/2018 09:31 Số lượt xem: 483

Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 20/05/2018, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung trên Hệ thống đăng ký kinh doanh Quốc gia do Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

Trong công tác đăng ký doanh nghiệp đảm bảo 100 % hồ sơ thực hiện cấp theo quy định của pháp luật.

Phòng Đăng ký kinh doanh đã phối hợp tốt tại bộ phận “một cửa hiện đại” về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

1. Tình hình ĐKKD tháng 5 năm 2018

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 158 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 1.013,523 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 50 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 196 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 25 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 204 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 9 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 13 lần;

- Số hồ sơ giải thể tự nguyện: 19 doanh nghiệp và 08 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 39 doanh nghiệp.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 13 doanh nghiệp.

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 201 doanh nghiệp và 18 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp thuộc diện Cảnh báo, Vi phạm, Thu hồi: 108 doanh nghiệp.

2. Tình hình ĐKKD 5 tháng đầu năm 2018

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 793 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 5.713,317 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 257 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 863 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 85 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 861 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 38 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 74 lần;

- Số hồ sơ giải thể tự nguyện: 42 doanh nghiệp và 43 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 222 doanh nghiệp và 09 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 140 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 924 doanh nghiệp và 72 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp thuộc diện Cảnh báo / Vi phạm/ Thu hồi: 661 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc.

3. Lũy kế

- Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là: 10928 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 154.147.398 triệu đồng.

+ Số Doanh nghiệp tư nhân: 430 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 1.155.015 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 1 thành viên: 5709 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 56.790.843 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 3146  doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 42.861.875 triệu đồng.

+ Số Công ty cổ phần: 1634 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 53.339.664 triệu đồng.

- Tổng số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 2241 đơn vị trực thuộc.

-  Số Doanh nghiệp đã giải thể lũy kế đến hết 20/05/2018: 1596 doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động 262 (Chi nhánh + Văn phòng đại diện+ địa diểm kinh doanh).   

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2069

Đã truy cập : 43097315