Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 4 năm 2018

26/04/2018 11:01 Số lượt xem: 839

Từ ngày 21/03/2018 đến ngày 20/04/2018, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung trên Hệ thống đăng ký kinh doanh Quốc gia do Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

Trong công tác đăng ký doanh nghiệp đảm bảo 100 % hồ sơ thực hiện cấp theo quy định của pháp luật.

Phòng Đăng ký kinh doanh đã phối hợp tốt tại bộ phận “một cửa hiện đại” về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

1. Tình hình ĐKKD tháng 04 năm 2018

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 233 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 1.448,955 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 68 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 204 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 13 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 243 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 10 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 18 lần;

- Số hồ sơ giải thể tự nguyện: 05 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ giải thể do thu hồi: 276 doanh nghiệp và 03 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 32 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 23 doanh nghiệp.

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 269 doanh nghiệp và 24 đơn vị trực thuộc.

2. Tình hình ĐKKD 4 tháng đầu năm 2018

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 635 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 4.699,794 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 207 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 667 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 60 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 679 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 29 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 61 lần;

- Số hồ sơ giải thể tự nguyện: 23 doanh nghiệp và 35 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ giải thể do thu hồi: 276 doanh nghiệp và 03 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 184 doanh nghiệp và 09 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 127 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 724 doanh nghiệp và 54 đơn vị trực thuộc.

3. Lũy kế

- Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là: 11250 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 155.190.812 triệu đồng.

+ Số Doanh nghiệp tư nhân: 454 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 1.212.130 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 1 thành viên: 5855 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 57.446.020 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 3254 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 43.875.973 triệu đồng.

+ Số Công ty cổ phần: 1687 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 52.656.688 triệu đồng.

- Tổng số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 2213 đơn vị trực thuộc.

-  Số Doanh nghiệp đã giải thể: 1577 doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động 254 (Chi nhánh + Văn phòng đại diện+ địa diểm kinh doanh).   

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3901

Đã truy cập : 43101977