Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 3 năm 2018

22/03/2018 14:55 Số lượt xem: 458

Từ ngày 21/02/2018 đến ngày 20/03/2018, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung trên Hệ thống đăng ký kinh doanh Quốc gia do Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

Trong công tác đăng ký doanh nghiệp đảm bảo 100 % hồ sơ thực hiện cấp theo quy định của pháp luật.

Phòng Đăng ký kinh doanh đã phối hợp tốt tại bộ phận “một cửa hiện đại” về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

1. Tình hình ĐKKD tháng 03 năm 2018

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 148 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 1.451,87 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 33 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 146 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 12 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 144 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 06 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 11 lần.

- Số hồ sơ giải thể: 04 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 21 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 10 doanh nghiệp.

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 151 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực thuộc.

2. Tình hình ĐKKD 03 tháng đầu năm 2018

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 401 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 3.249,339 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 137 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 459 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 47 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 457 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 20 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 41 lần;

- Số hồ sơ giải thể: 18 doanh nghiệp và 31 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 152 doanh nghiệp và 08 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 104 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 453 doanh nghiệp và 30 đơn vị trực thuộc

3. Lũy kế

- Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là: 11279 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 156.471.386 triệu đồng.

+ Số Doanh nghiệp tư nhân: 469 doanh nghiệp, với tổng số vốn là:1.253.943 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 1 thành viên: 5817 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 56.879.539 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 3275 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 43.990.008 triệu đồng.

+ Số Công ty cổ phần: 1718 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 54.347.894 triệu đồng.

- Tổng số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 2150 đơn vị trực thuộc.

-  Số Doanh nghiệp đã giải thể : 1296 doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động 247 (Chi nhánh + Văn phòng đại diện+ địa điểm kinh doanh).

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2506

Đã truy cập : 43097309