Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2018 (Phần cuối)

02/10/2018 16:08 Số lượt xem: 259

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện những tháng cuối năm 2018

Trên cơ sở kết quả đạt được của 9 tháng đầu năm, dự báo được tình hình trong những tháng còn lại của năm, để sản xuất kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu tiếp tục được đẩy mạnh phát triển nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cần thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển; tiếp tục thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tập trung thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, các Thông báo kết luận số của Văn phòng Chính phủ; các nội dung kỳ họp Quốc hội khóa XIV; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi để phát triển bền vững trên tất cả các ngành, lĩnh vực...

2. Tập trung chăm sóc, thu hoạch vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông xuân; quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng vật nuôi; tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, gia tăng giá trị và phát triển bền vững; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã  một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ, trình, công nhận 15 xã và 2 huyện Quế Võ, Gia Bình đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018. Tích cực triển khai thực hiện xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, nâng tỷ trọng giá trị nội địa hóa trong sản phẩm; đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, tham gia và tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng ”Khu công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh”; phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nhỏ và vừa trong nước, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích phát triển sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước ứng dụng công nghệ mới.

4. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, Đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển dịch vụ trong các khu công nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” kết hợp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công các cấp. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh chương trình hỗ trợ tạo phong trào khởi nghiệp, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chỉ thị số 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp...

6. Thực hiện điều hành ngân sách chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật; Thực hiện điều hành ngân sách chặt chẽ đúng quy định; tăng cường các giải pháp khuyến khích tăng thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách; hạn chế thấp nhất việc nợ đọng thuế phát sinh mới. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên. Thực hiện nghiêm túc việc phân cấp, quản lý tài sản công theo đúng quy định. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý của ngân hàng nhà nước.

7. Nâng cao chất lượng quản lý xây dựng cơ bản tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, trật tự, văn minh đô thị, đất đai, khoáng sản, môi trường; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm nạn khai thác cát, sỏi trái phép. Tập trung cao trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình.

Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh; nâng cao chất lượng quản lý xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đầu tư theo hướng phát triển bền vững, hiện đại, đồng bộ, liên kết. Hoàn thành đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022 trình Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Chính trị.

8. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, giáo

 dục và đào tạo, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp.

10. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định, chỉ đạo mới của Trung ương.

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2821

Đã truy cập : 43139480