Tình hình hoạt động đầu tư trong nước tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

28/11/2019 09:40 Số lượt xem: 250

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả, doanh nghiệp thông tin về Tình hình hoạt động đầu tư trong nước tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

1. Ngoài Khu công nghiệp tập trung:

Trong tháng 11/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư mới cho 02 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 76,167 tỷ VNĐ; Cấp đăng ký điều chỉnh cho 05 dự án trong đó 03 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đầu tư tăng 192,533 tỷ VNĐ; Thu hồi 02 dự án với tổng số vốn đầu tư là 99,353 tỷ VNĐ.

Từ 21/12/2018 đến 20/11/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 48 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.070,016 tỷ VNĐ và cấp điều chỉnh cho 51 dự án đăng ký đầu tư trong đó có 28 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đầu tư tăng 3.630,861 tỷ VNĐ. Thực hiện thu hồi 30 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 2.499,551 tỷ VNĐ.

Lũy kế đến ngày 20/11/2019, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 852 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là        105.661,044 tỷ VNĐ.

2. Trong KCN tập trung:

Trong tháng 11/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 05 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 560,65 tỷ VNĐ; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 22 dự án trong đó có 06 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đầu tư tăng 314,826 tỷ VNĐ;

Từ 21/12/2018 đến 20/11/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 23 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.619,81 tỷ VNĐ và cấp điều chỉnh cho 77 dự án đăng ký đầu tư trong đó có 22 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đầu tư tăng 2.531,621 tỷ VNĐ.

Lũy kế đến ngày 20/11/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 468 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 52.710,689 tỷ VNĐ;

3. Tình hình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

Lũy kế đến nay, tổng số dự án phê duyệt danh mục đấu thầu là 80 dự án, trong đó:

- Đang triển khai thực hiện các bước lựa chọn Nhà đầu tư: 44 dự án;

- Đã cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: 19 dự án với tổng mức đầu tư 13.529,874 tỷ đồng.

- Chưa triển khai thực hiện: 17 dự án.

4. Trên địa bàn toàn tỉnh:

Trong tháng 11/2019, toàn tỉnh đã cấp mới 07 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 636,817 tỷ VNĐ; cấp điều chỉnh cho 27 lượt dự án (trong đó có 09 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 507,359 tỷ VNĐ;

Từ 21/12/2018 đến 20/11/2019, toàn tỉnh cấp mới 71 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 4.689,826 tỷ VNĐ; cấp điều chỉnh cho 128 lượt dự án (trong đó có 42 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 7.321,302 tỷ VNĐ; 08 lượt dự án điều chỉnh giảm vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 1.158,82 tỷ VNĐ).

- Lũy kế đến tháng 20/11/2019: tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.320 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 158.371,733 tỷ VNĐ; Cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: 18 dự án với tổng mức đầu tư 13.529,874 tỷ VNĐ.

Phòng ĐKKD.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6526

Đã truy cập : 43871660