Tình hình hoạt động đăng ký doanh nghiệp tháng 06 năm 2018

03/07/2018 15:15 Số lượt xem: 263

Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 20/06/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh; Thay đổi đăng ký doanh nghiệp, bổ sung cập nhật thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh Quốc gia do Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

Trong công tác đăng ký doanh nghiệp đảm bảo 100 % hồ sơ thực hiện cấp theo quy định của pháp luật.

Phòng Đăng ký kinh doanh đã phối hợp tốt với Trung tâm Hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận và trả kết quả về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

1. Tình hình ĐKKD tháng 06 năm 2018

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 210 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 1.589,912 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 52 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 238 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 18 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 291 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 14 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 27 lần;

- Số hồ sơ giải thể tự nguyện: 31 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 41 doanh nghiệp.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 21 doanh nghiệp.

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 258 doanh nghiệp và 31 đơn vị trực thuộc.

2. Tình hình ĐKKD 06 tháng đầu năm 2018

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 1003 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 7.303,23 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 309 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 1101 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 103 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 1117 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 50 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 101 lần;

- Số hồ sơ giải thể tự nguyện: 73 doanh nghiệp và 45 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 263 doanh nghiệp và 10 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 161 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 1181 doanh nghiệp và 103 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp thuộc diện Cảnh báo / Vi phạm/ Thu hồi: 661 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc.

3. Lũy kế

- Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là: 11016 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 157.523.472 triệu đồng.

+ Số Doanh nghiệp tư nhân: 418 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 1.127.540 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 1 thành viên: 5776 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 58.149.664 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 3161  doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 43.413.062 triệu đồng.

+ Số Công ty cổ phần: 1661 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 54.785.547 triệu đồng.

- Tổng số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 2291 đơn vị trực thuộc.

-  Số Doanh nghiệp đã giải thể lũy kế đến hết 20/05/2018: 1596 doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động 262 (Chi nhánh + Văn phòng đại diện+ địa diểm kinh doanh).   

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2004

Đã truy cập : 43097302