Tình hình đầu tư và phát triển doanh nghiệp năm 2017

16/01/2018 09:30 Số lượt xem: 2800

I. Tình hình thực hiện cấp phép đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn

1. Tình hình đầu tư trong nước

1.1. Trên địa bàn toàn tỉnh:

- Tháng 12/2017:

+ Số dự án cấp mới: 17 dự án (tăng 21,4% so với tháng 12/2016), tổng vốn đầu tư đăng ký 1.013,768 tỷ VNĐ (tăng 55,7%);

+ Số dự án điều chỉnh: 9 dự án (3 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn điều chỉnh tăng 107,94 tỷ VNĐ).

 - Trong năm 2017:

 + Số dự án cấp mới: 104 dự án (giảm 10,3 % so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 9.832,18 tỷ VNĐ (giảm 12,6%);

 + Số dự án điều chỉnh: 99 dự án (40 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 3.254,482 tỷ VNĐ).

- Lũy kế đến hết tháng 12/2017: cấp đăng ký đầu tư 1.165 dự án (tăng 10%), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 120.135 tỷ VNĐ (tăng 11,4%).

1.2. Trong Khu công nghiệp tập trung:

- Tháng 12/2017:

+ Số dự án cấp mới: 1 dự án tổng số vốn đầu tư 30 tỷ VNĐ (giảm 90% so với tháng 12/2016);

+ Số dự án điều chỉnh: 6 dự án (2 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng 35,28 tỷ VNĐ).

- Trong năm 2017:

+ Số dự án cấp mới: 32 dự án (giảm 17,9% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 2.684,18 tỷ VNĐ (giảm 18%);

 + Số dự án điều chỉnh: 67 dự án (22 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 617,66 tỷ VNĐ).

- Lũy kế đến hết tháng 12/2017: cấp đăng ký đầu tư 413 dự án (tăng 9,8%) tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 38.305,09 tỷ VNĐ (tăng 10,7%).

1.3. Ngoài Khu công nghiệp tập trung:

- Tháng 12/2017:

+ Số dự án cấp mới: 16 dự án (tăng gấp 4 lần so với số dự án đã cấp tháng 12/2016), tổng số vốn đầu tư 983,768 tỷ VNĐ (tăng gấp 5,82 lần);

+ Số dự án điều chỉnh: 03 dự án (01 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng 72,66 tỷ VNĐ).

+ Thu hồi 01 dự án đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký là 14,36 tỷ VNĐ.

- Trong năm 2017:

+ Số dự án cấp mới: 72 dự án (giảm 6,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 7.148 tỷ VNĐ (giảm 10,4%);

+ Số dự án điều chỉnh: 44 dự án (19 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đầu tư tăng 2.636,824 tỷ VNĐ).

- Lũy kế đến hết tháng 12/2017: cấp đăng ký đầu tư 752 dự án (tăng 10,1%), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 82.988 tỷ VNĐ (tăng 13,3%).

2. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài

2.1. Trên địa bàn toàn tỉnh:

- Tháng 12/2017:

+ Số dự án cấp mới: 19 dự án FDI (tăng 11,8% so với số dự án đã cấp tháng 12/2016), tổng vốn đầu tư đăng ký 48,988 triệu USD (giảm 61,1%);

+ Số dự án điều chỉnh vốn: 18 dự án, số vốn điều chỉnh tăng 75,36 triệu USD.

- Trong năm 2017:

+ Số dự án cấp mới: 192 dự án (tăng 11% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 467,55 triệu USD (giảm 8,7%);

+ Số dự án điều chỉnh vốn: 140 dự án, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 2.879 triệu USD.

- Lũy kế đến hết tháng 12/2017: cấp đăng ký đầu tư 1.144 dự án FDI còn hiệu lực (tăng 20,2%), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 15.801,285 triệu USD (tăng 27,4%).

2.2. Trong Khu công nghiệp tập trung:

- Tháng 12/2017:

+ Số dự án cấp mới: 11 dự án (tăng 22,2% so với tháng 12/2016), tổng số vốn đầu tư 47,33 triệu USD (giảm 12,4%);

+ Số dự án điều chỉnh vốn: 15 dự án, tổng số vốn điều chỉnh tăng 75,21 triệu USD.

 

- Trong năm 2017:

+ Số dự án cấp mới: 102 dự án (giảm 2,9% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 339 triệu USD (giảm 29,7%);

+ Số dự án điều chỉnh vốn: 119 dự án, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 2.907,4 triệu USD.

- Lũy kế đến hết tháng 12/2017: cấp đăng ký đầu tư 788 dự án FDI còn hiệu lực (tăng 14,9%), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 14.838,32 triệu USD (tăng 28%).

2.3. Ngoài Khu công nghiệp tập trung:

- Tháng 12/2017:

+ Số dự án cấp mới: 8 dự án (bằng với số dự án đã cấp tháng 12/2016), tổng vốn đầu tư 1,668 triệu USD (giảm 97,7%);

+ Số dự án điều chỉnh vốn: 2 dự án, tổng số vốn đầu tư tăng 0,25 triệu USD.

- Trong năm 2017:

+ Số dự án cấp mới: 90 dự án (tăng 32,4% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 177,823 triệu USD (tăng gấp 5,89 lần);

+ Số dự án điều chỉnh vốn: 21dự án với số vốn giảm 28,758 triệu USD.

- Lũy kế đến hết tháng 12/2017: cấp đăng ký đầu tư 356 dự án (tăng 33,8%) còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 962,965 triệu USD (tăng 18,3%) (không tính chi nhánh và văn phòng đại diện do đã chuyển sang hệ thống đăng ký kinh doanh quản lý).

II. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2017

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 245 doanh nghiệp (tăng 21,3% so với tháng 12/2016), tổng số vốn đăng ký 997,607 tỷ VNĐ (giảm 11%).

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh + văn phòng đại diện + địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 81 đơn vị.

- Số doanh nghiệp đăng ký thay đổi: 213 doanh nghiệp và 8 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp giải thể: 14 doanh nghiệp và 4 đơn vị trực thuộc.

       - Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 16 lần.

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động: 18 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 19 doanh nghiệp.

2. Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2017

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 2.016 doanh nghiệp tăng 21,9% so với cùng kỳ (bình quân tăng của cả nước là 15,2% và của khu vực Đồng Bằng Sông Hồng là 13,8%); Tổng số vốn đăng ký là 13.628,66 tỷ VNĐ tăng 45% so với năm 2016.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh + văn phòng đại diện + địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 558 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp đăng ký thay đổi: 2.203 doanh nghiệp và 179 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp giải thể: 158 doanh nghiệp và 65 đơn vị trực thuộc.

 - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động: 348 doanh nghiệp và 10 đơn vị trực thuộc.

3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp lũy kế đến hết tháng 12/2017

- Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 10.854 doanh nghiệp (tăng 21,7%), tổng số vốn đăng ký 146.034,509 tỷ VNĐ (tăng 20,2%).

- Số doanh nghiệp giải thể: 1.278 doanh nghiệp và 216 đơn vị trực thuộc.

Trên đây là báo cáo tình hình đầu tư và phát triển doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.

(Phụ lục: Số liệu đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp năm 2017)

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2814

Đã truy cập : 43101876