Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 9 và 9 tháng năm 2018

19/10/2018 14:14 Số lượt xem: 438

1. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng  9/2018, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 09 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15,902 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 09 dự án với số vốn tăng là 102,053 triệu USD; thu hồi 03 dự án với tổng vốn đầu tư là 3,4 triệu USD.

9 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 80 dự án với tổng vốn đầu tư là 340,772 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 81 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 635,759 triệu USD. Thu hồi 08 dự án với tổng vốn đầu tư là 103,978 triệu USD.

Lũy kế đến 20/9/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 860 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 15.710,878 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 9/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 09 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,887 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 02 dự án với số vốn tăng là 0,685 triệu USD.

9 tháng đầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 68 dự án với tổng vốn đầu tư là 35,382 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 13 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 16,374 triệu USD; thu hồi 09 dự án với tổng vốn đầu tư là 49,04 triệu USD.

Lũy kế đến 20/9/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 415 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 967,481 triệu USD.

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế.

Trong tháng 9/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho 05 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 0,568 triệu USD.

9 tháng đầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chấp thuận cho 39 lượt đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 15,071 triệu USD. 

Lũy kế đến 20/9/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho 112 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 232,874 triệu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh:

Trong tháng 9/2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 19,789 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 11 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 102,738 triệu USD; thu hồi 03 dự án với tổng vốn đầu tư 3,4 triệu USD.

9 tháng đầu năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 148 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 376,154 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 94 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 652,133 triệu USD; thu hồi 17 dự án với tổng vốn đầu tư là 153,018 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 20/9/2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.275 dự án FDI còn hiệu lực;  tổng vốn FDI sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt gần 17 tỷ USD.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3748

Đã truy cập : 43376156