Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 8 năm 2019

23/08/2019 08:18 Số lượt xem: 209

1. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 8/2019 (từ ngày 21/7/2019 đến ngày 20/8/2019), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 36,252 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án với số vốn tăng là 17,181 triệu USD; thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 13,8 triệu USD.

8 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/8/2019), Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 81 dự án với tổng vốn đầu tư là 642,257 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 76 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 405,118 triệu USD; thu hồi 12 dự án với tổng vốn đầu tư là 56,035 triệu USD; 02 dự án tạm ngưng hoạt động. 

Lũy kế đến 20/8/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 942 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 16.800,943 triệu USD;

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 8/2019 (từ ngày 21/7/2019 đến ngày 20/8/2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,666 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự án với số vốn tăng là 0,345 triệu USD; thu hồi 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 0,091 triệu USD.

8 tháng đầu năm năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/8/2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 72 dự án với tổng vốn đầu tư là 21,008 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 16 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 12,113 triệu USD; thu hồi 13 dự án với tổng vốn đầu tư là 18,696 triệu USD; tạm ngưng hoạt động đối với 03 dự án.

Lũy kế đến 20/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 479 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.113,397 triệu USD.

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 8/2019 (từ ngày 21/7/2019 đến ngày 20/8/2019), trên địa bàn tỉnh có 26 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 3,751 triệu USD (trong đó có 06 lượt do Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo chấp thuận theo quy định).

8 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/8/2019), trên địa bàn tỉnh có 81 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 29,836 triệu USD. 

Lũy kế đến 20/8/2019, có 206 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 271,433 triệu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh:

Trong tháng 8/2019 (từ ngày 21/7/2019 đến ngày 20/8/2019), tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 32 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 39,918 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 6 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 17,526 triệu USD; thu hồi 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 13,891 triệu USD; 26 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 3,751 triệu USD (trong đó có 06 lượt do Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo chấp thuận theo quy định).

8 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/8/2019), tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 1.035,601 triệu USD, trong đó:

+ Cấp mới cho 153 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 663,266 triệu USD.

+ Điều chỉnh vốn cho 92 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 417,231 triệu USD.

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 81 lượt với giá trị là 29,836 triệu USD. 

+ Thu hồi 25 dự án với tổng vốn đầu tư là 74,731 triệu USD.

+ Tạm ngưng hoạt động đối với 05 dự án.

 Lũy kế đến hết ngày 20/8/2019, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.421 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 18.185,773 triệu USD.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3941

Đã truy cập : 43696383