Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 5 năm 2018

01/06/2018 10:19 Số lượt xem: 648

1. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 5/2018, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 06 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 36,8 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 04 dự án với số vốn tăng là 15,852 triệu USD. Thu hồi 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 0,15 triệu USD.

5 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 36 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 158,149 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 36 dự án FDI với số vốn điều chỉnh tăng là 273,649 triệu USD. Thu hồi 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 0,15 triệu USD.

Lũy kế đến 20/5/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 823 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 15.269,973 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 05 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,646 triệu USD; Không có dự án điều chỉnh vốn. Thu hồi 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 10 triệu USD.

5 tháng đầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 35 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 9,939 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 06 dự án FDI với số vốn điều chỉnh tăng là 0,58 triệu USD; thu hồi 06 dự án với tổng vốn đầu tư là 47,828 triệu USD.

Lũy kế đến 20/5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 385 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 927,456 triệu USD.

2. Tình hình góp vốn mua cổ phần

Trong tháng 5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho 02 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 0,132 triệu USD.

5 tháng đầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chấp thuận cho 18 lượt đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 5,315 triệu USD. 

Lũy kế đến 20/5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho 91 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp, của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 223,118 triệu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh:

Trong tháng 5/2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 11 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 38,446 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 04 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 15,852 triệu USD; Thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư là 10,15 triệu USD.

5 tháng đầu năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới cho đăng ký đầu tư cho 71 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 168,088 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 42 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 274,229 triệu USD; thu hồi 07 dự án với tổng vốn đầu tư là 47,978 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 20/5/2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.208 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 16,4 tỷ USD.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2876

Đã truy cập : 43139527