Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 11 năm 2020

02/12/2020 07:53 Số lượt xem: 160

1. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Tháng 11/2020, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 05 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 10,050 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 05 dự án với số vốn tăng thêm là 18,987 triệu USD; Thu hồi 01 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 0,5 triệu USD.

11 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/11/2020), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 75 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 338,052 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 83 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 441,224 triệu USD; thu hồi 12 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,8 triệu USD.

Lũy kế đến 18/11/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1042 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 17.914,556 triệu USD; vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 18.178,466 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Tháng 11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 05 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 59 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án với số vốn tăng thêm là 0,5 triệu USD; Thu hồi 01 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 0,609 triệu USD.

11 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/11/2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 66 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 86,226 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 13 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 9,7 triệu USD; thu hồi 11 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12,682 triệu USD.

Lũy kế đến 18/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 572 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.264,794 triệu USD;

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 11/2020, trên địa bàn tỉnh có 05 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 10,558 triệu USD.

11 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/11/2020), trên địa bàn tỉnh có 209 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 96,877 triệu USD.

Lũy kế đến 18/11/2020, có 612 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 420,327 triệu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh

 Trong tháng 11/2020, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 69,050 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 06 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 19,487 triệu USD; Thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,109 triệu USD; Thông báo chấp thuận cho 05 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 10,558 triệu USD.

11 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/11/2020), tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 950,629 triệu USD, trong đó:

+ Cấp mới cho 141 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 424,277 triệu USD.

+ Điều chỉnh vốn cho 96 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 450,924 triệu USD.

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 209 lượt với giá trị là 96,877 triệu USD. 

+ Thu hồi 23 dự án với tổng vốn đầu tư là 21,449 triệu USD.

Lũy kế đến hết ngày 18/11/2020, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.614 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 19.863,578 triệu USD.

P.KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7514

Đã truy cập : 45173970