Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 10 và 10 tháng năm 2018 (Phần 1)

05/12/2018 16:18 Số lượt xem: 273

1. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng  11/2018, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 07 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8,2 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 10 dự án với số vốn tăng là 61,202 triệu USD.

11 tháng  năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 90 dự án với tổng vốn đầu tư là 357,272 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 93 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 706,081 triệu USD; Thu hồi 11 dự án với tổng vốn đầu tư là 105,85 triệu USD.

Lũy kế đến 20/11/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 867 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 15.795,829 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,185 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 04 dự án với số vốn tăng là 2,350 triệu USD. Thu hồi 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 0,6 triệu USD.

11 tháng  năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 75 dự án với tổng vốn đầu tư là 37,467 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 141,131 triệu USD; thu hồi 11 dự án với tổng vốn đầu tư là 49,84 triệu USD.

Lũy kế đến 20/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 421 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.094,123 triệu USD.

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho 05 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 6,43 triệu USD.

11 tháng đầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chấp thuận cho 47 lượt đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 23,258 triệu USD. 

Lũy kế đến 20/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho 120 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 241,061 triệu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh:

Trong tháng 11/2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 9,385 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 14 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 63,552 triệu USD;  chấp thuận 05 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 6,43 triệu USD.

11 tháng đầu năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 165 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 394,739 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 114 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 847,212 triệu USD; thu hồi 22 dự án với tổng vốn đầu tư là 155,690 triệu USD; chấp thuận 47 lượt đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 23,258 triệu USD. 

Lũy kế đến ngày 20/11/2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.287 dự án FDI còn hiệu lực;  tổng vốn FDI sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 17.130,413 triệu USD.

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2290

Đã truy cập : 43132493