Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2020

23/12/2020 07:47 Số lượt xem: 132

1. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Tháng 12/2020, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 05 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 6,756 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 06 dự án với số vốn tăng thêm là 13,460 triệu USD; Thu hồi 04 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 14 triệu USD.

Năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 20/12/2020), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 80 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 344,808 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 89 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 454,683 triệu USD; thu hồi 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 22,8 triệu USD.

Lũy kế đến 20/12/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1043 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 17.920,772 triệu USD; vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 18.184,682 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Tháng 12/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8,849 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 03 dự án với số vốn tăng thêm là 0,522 triệu USD.

Năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 20/12/2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 79 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 95,074 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 16 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 10,222 triệu USD; thu hồi 11 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12,682 triệu USD.

Lũy kế đến 20/12/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 585 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.274,165 triệu USD;

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 12/2020, trên địa bàn tỉnh có 6 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,709 triệu USD.

Năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 20/12/2020), trên địa bàn tỉnh có 215 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 97,587 triệu USD.

Lũy kế đến 20/12/2020, có 618 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 421,037 triệu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh

 Trong tháng 12/2020, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 15,605 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 09 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 13,982 triệu USD; Thu hồi 4 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 14 triệu USD; Thông báo chấp thuận cho 06 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,709 triệu USD.

Năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 20/12/2020), tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 966,925 triệu USD, trong đó:

+ Cấp mới cho 159 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 439,882 triệu USD.

+ Điều chỉnh vốn cho 105 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 464,905 triệu USD.

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 215 lượt với giá trị là 97,587 triệu USD. 

+ Thu hồi 27 dự án với tổng vốn đầu tư là 35,449 triệu USD.

Lũy kế đến hết ngày 20/12/2020, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.628 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 19.879,883 triệu USD.

P.KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6843

Đã truy cập : 45174014