Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018

02/07/2018 13:18 Số lượt xem: 801
  1. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
    1. Trong Khu công nghiệp tập trung: 6 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 51 dự án với tổng vốn đầu tư là 186,299 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 52 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 455,277 triệu USD. Thu hồi 03 dự án với tổng vốn đầu tư là 3,4 triệu USD.

Lũy kế đến 20/6/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 836 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 15.483,139 triệu USD.

  1. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

6 tháng đầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 45 dự án với tổng vốn đầu tư là 25,762 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 08 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 15,498 triệu USD; thu hồi 09 dự án với tổng vốn đầu tư là 49,040 triệu USD.

Lũy kế đến 20/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 392 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 956,985 triệu USD.

  1. Tình hình góp vốn mua cổ phần

6 tháng đầu năm 2018, Sở Ke hoạch và Đầu tư đã chấp thuận cho 23 lượt đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 6,315 triệu USD.

Lũy kế đến 20/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho 96 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 223,938 triệu USD.

  1. Trên địa bàn toàn tỉnh:

6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới cho đăng ký đầu tư cho 96 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 212,061 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn  cho 60 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 458,665 triệu USD; thu hồi 12 dự án

với tổng vốn đầu tư là 52,440 triệu USD.                                                 '

Lũy kế đến ngày 20/6/2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đãng lỊý đâu tư cho 1.228 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần , phần vốn góp đạt khoảng 16,66 tỷ USD.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2967

Đã truy cập : 43139512