Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tháng 2 năm 2018

07/03/2018 08:28 Số lượt xem: 1285

1. Ngoài Khu công nghiệp tập trung:

Từ ngày 21/01/2018 đến ngày 20/02/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới  đăng ký đầu tư cho 20 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.203,95 tỷ VNĐ; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án trong đó có 01 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn đầu tư đăng ký tăng 15,923 tỷ VNĐ.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 36 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.776 tỷ VNĐ và cấp điều chỉnh cho 06 dự án đăng ký đầu tư trong đó có 02 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đầu tư tăng 37,781 tỷ VNĐ.

Lũy kế đến ngày 20/02/2018, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 788 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 87.802 tỷ VNĐ. 

2. Trong KCN tập trung:

Từ ngày 21/01/2018 đến ngày 20/02/2018 Ban Quản lý các Khu công nghiệp  không cấp mới đăng ký đầu tư; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 01 dự án.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 47,7 tỷ VNĐ và cấp điều chỉnh cho 03 dự án đăng ký đầu tư trong đó có 01 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đầu tư tăng thêm là 10,960 tỷ VNĐ.

Lũy kế đến ngày 20/02/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 414 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 38.298,47 tỷ VNĐ.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh:

Từ ngày 21/01/2018 đến ngày 20/02/2018, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 20 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.203,95 tỷ VNĐ; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án trong đó có 01 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đăng ký tăng 15,923 tỷ VNĐ.

Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 38 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.823,7 tỷ VNĐ và cấp điều chỉnh cho 09 dự án đăng ký đầu tư trong đó có 03 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đầu tư tăng 48,741 tỷ VNĐ.

Lũy kế đến ngày 20/02/2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.202 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 125.100 tỷ VNĐ.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -3187

Đã truy cập : 43088704