Tình hình đầu tư trong nước tháng 9 năm 2018

12/10/2018 15:57 Số lượt xem: 417

1. Trên địa bàn toàn tỉnh:

- Tháng 9/2018:

+ Số dự án cấp mới: 4 dự án (giảm 40% so với tháng 9/2017), tổng vốn đầu tư đăng ký 199,7 tỷ VNĐ (giảm 71,9%);

+ Số dự án điều chỉnh: 9 dự án (3 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn điều chỉnh giảm 2,011tỷ VNĐ).

+ Thực hiện thu hồi 05 dự án với số vốn đầu tư là 260,184 tỷ đồng

- 9 tháng đầu năm 2018:

 + Số dự án cấp mới: 93 dự án (tăng 40,9% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 18.628,94 tỷ VNĐ (tăng gấp 3,2 lần);

 + Số dự án điều chỉnh: 71 dự án (26 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 4.610,668 tỷ VNĐ).

+ Thực hiện thu hồi 09 dự án với số vốn đầu tư là 621,905 tỷ đồng.

- Lũy kế đến hết tháng 9/2018: cấp đăng ký đầu tư 1.261 dự án (tăng 11,8%), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 144.148 tỷ VNĐ (tăng 24,4%).

2. Trong Khu công nghiệp tập trung:

- Tháng 9/2018:

+ Số dự án điều chỉnh: 6 dự án (1 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng 32,45 tỷ VNĐ).

- 9 tháng đầu năm 2018:

 + Số dự án cấp mới: 18 dự án (giảm 30,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 1.275,24 tỷ VNĐ (giảm 44,2%);

 + Số dự án điều chỉnh: 39 dự án (8 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 3.052,650 tỷ VNĐ).

- Lũy kế đến hết tháng 9/2018: cấp đăng ký đầu tư 433 dự án (tăng 6,4%  so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 42.871 tỷ VNĐ (tăng 13,1%).

3. Ngoài Khu công nghiệp tập trung:

- Tháng 9/2018:

+ Số dự án cấp mới: 4 dự án (giảm 20% so với tháng 9/2017), tổng số vốn đầu tư 199,7 tỷ VNĐ (giảm 44,6%);

+ Số dự án điều chỉnh: 3 dự án (2 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư giảm 34,461 tỷ VNĐ);

+ Thực hiện thu hồi 05 dự án với số vốn đầu tư là 260,184 tỷ đồng.

- 9 tháng đầu năm 2018:

+ Số dự án cấp mới: 75 dự án (tăng 87,5% lần so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 17.353,7 tỷ VNĐ (tăng gấp 4,9 lần);

+ Số dự án điều chỉnh: 32 dự án (18 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 1.588,018 tỷ VNĐ).

+ Thực hiện thu hồi 9 dự án với số vốn đầu tư là 621,905 tỷ đồng.

- Lũy kế đến hết tháng 9/2018: cấp đăng ký đầu tư  828 dự án (tăng 14,8%), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 101.277 tỷ VNĐ (tăng 29,9%).

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2291

Đã truy cập : 43132503