Tình hình đầu tư trong nước tháng 5 năm 2018

13/06/2018 08:27 Số lượt xem: 435

1. Trên địa bàn toàn tỉnh

- Tháng 5/2018:

+ Số dự án cấp mới: 11 dự án (tăng 83,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư đăng ký 4.552,853 tỷ VNĐ (tăng gấp 7,28 lần so với tháng 5/2017);

+ Số dự án điều chỉnh: 08 dự án (02 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn điều chỉnh tăng 100,407 tỷ VNĐ);

- 05 tháng đầu năm 2018:

 + Số dự án cấp mới: 61 dự án (tăng 64,9% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 14.198,2 tỷ VNĐ (tăng gấp 4,07 lần);

 + Số dự án điều chỉnh: 33 dự án (10 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 1.128,701 tỷ VNĐ).

- Lũy kế đến hết tháng 5/2018: cấp đăng ký đầu tư 1.232 dự án (tăng 12%), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 136.233 tỷ VNĐ (tăng 21,9%).

2. Trong Khu công nghiệp tập trung:

- Tháng 5/2018:

+ Số dự án điều chỉnh: 04 dự án.

- 05 tháng đầu năm 2018:

 + Số dự án cấp mới: 05 dự án (giảm 64,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 109,2 tỷ VNĐ (giảm 92,9%);

 + Số dự án điều chỉnh: 18 dự án (2 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 120,56 tỷ VNĐ).

- Lũy kế đến hết tháng 5/2018: cấp đăng ký đầu tư 417 dự án (tăng 5,6%  so với cùng kỳ) tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 38.470 tỷ VNĐ (tăng 5,3%).

3. Ngoài Khu công nghiệp tập trung:

- Tháng 5/2018:

+ Số dự án cấp mới: 11 dự án (tăng gấp 2,2 lần so với tháng 5/2017), tổng số vốn đầu tư 4.552,853 tỷ VNĐ (tăng gấp 7,47 lần);

+ Số dự án điều chỉnh: 04 dự án (02 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng 100,407 tỷ VNĐ);

- 05 tháng đầu năm 2018:

 + Số dự án cấp mới: 56 dự án (tăng gấp 2,44 lần so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 14.089 tỷ VNĐ (tăng gấp 7,23 lần);

 + Số dự án điều chỉnh: 15 dự án (8 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 1.008,141 tỷ VNĐ).

+ Thực hiện thu hồi 3 dự án với số vốn đầu tư là 321,518 tỷ đồng.

- Lũy kế đến hết tháng 5/2018: cấp đăng ký đầu tư 815 dự án (tăng 15,6%), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 97.763 tỷ VNĐ (tăng 30%).

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2854

Đã truy cập : 43139507