Tình hình đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tháng 7 năm 2017

16/08/2017 07:44 Số lượt xem: 1896

1. Đầu tư trong nước

Từ ngày 21/06/2017 đến ngày 20/07/2017, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 454,369 tỷ VNĐ; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 09 dự án trong đó có 02 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đăng ký tăng 1,602 tỷ VNĐ. Thực hiện thu hồi 01 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 49,046 tỷ VNĐ

Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 51 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.888 tỷ VNĐ và cấp điều chỉnh cho 58 dự án đăng ký đầu tư trong đó có 20 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đầu tư tăng thêm là 1.364,15 tỷ VNĐ.

Lũy kế đến ngày 20/07/2017, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.113 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 113.424 tỷ VNĐ.

2. Đầu tư nước ngoài

Trong tháng 7/2017, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 16 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 24,276 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 13 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 5,83 triệu USD.

Từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 95 dự án mới với tổng vốn đầu tư là 230,367 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 67 dự án với số vốn điều chỉnh tăng thêm là 2,639 tỷ USD.

Lũy kế đến ngày 20/7/2017, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1047 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 15.243,3 triệu USD.

 

 

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1319

Đã truy cập : 42946068