TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG THÁNG 12

30/12/2019 13:46 Số lượt xem: 145

1. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 12/2019 (từ ngày 21/11/2019 đến ngày 20/12/2019), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17,361 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 24 dự án với tổng vốn tăng là 86,457 triệu USD, trong đó: 22 dự án tăng vốn với số vốn tăng là 88,014 triệu USD; 02 dự án giảm vốn với số vốn giảm là 1.557 triệu USD; thu hồi 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,5 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 12/2019 (từ ngày 21/11/2019 đến ngày 20/12/2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 23,57 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự án với số vốn tăng là 0,65 triệu USD.

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 12/2019 (từ ngày 21/11/2019 đến ngày 20/12/2019), trên địa bàn tỉnh có 48 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 14,072 triệu USD (trong đó có 13 lượt do Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo chấp thuận theo quy định với giá trị là 8,841 triệu USD).

3. Trên địa bàn toàn tỉnh:

Trong tháng 12/2019 (từ ngày 21/11/2019 đến ngày 20/12/2019), tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 40,931 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 26 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 87,107 triệu USD; 48 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 14,072 triệu USD (trong đó có

13 lượt do Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo chấp thuận theo quy định); thu hổi 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,5 triệu USD.

P.KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4485

Đã truy cập : 43696377