Tình hình đầu tư nước ngoài tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020

27/02/2020 07:32 Số lượt xem: 102

1. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Tháng 02/2020, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 07 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 18,152 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 06 dự án với số vốn tăng là 12,048 triệu USD; thu hồi 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 01 triệu USD.

Từ đầu năm đến 20/02/2020 Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 24 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 71,853 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 17 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 136,458 triệu USD, thu hồi 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 01 triệu USD.

Lũy kế đến 20/02/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1002 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 17.351,359 tỷ USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Tháng 02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 06 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 0,626 triệu USD. Thu hồi 01 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 0,1 triệu USD.

Từ đầu năm đến 20/02/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,2 triệu USD; thu hồi 02 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 0,2 triệu USD.

Lũy kế đến 20/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 529 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.185,550 triệu USD;

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 02/2020 (từ ngày 21/01/2020 đến ngày 20/02/2020), trên địa bàn tỉnh có 22 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 2,289 triệu USD (trong đó có 06 lượt do Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo chấp thuận theo quy định với giá trị là 0,731 triệu USD).

Từ đầu năm đến 20/02/2020 trên địa bàn tỉnh có 78 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 20,905 triệu USD.

Lũy kế đến 20/02/2020, có 481 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 344,355 triệu USD

3. Trên địa bàn toàn tỉnh

 Trong tháng 02/2020 (từ ngày 21/01/2020 đến ngày 20/02/2020), tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 18,778 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 06 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 12,048 triệu USD; 22 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 2,289 triệu USD; thu hồi 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 triệu USD.

Từ đầu năm đến 20/02/2020 (từ ngày 21/12/2019 đến ngày 20/02/2020), tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 232,216 triệu USD, trong đó:

+ Cấp mới cho 43 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 76,053 triệu USD.

+ Điều chỉnh vốn cho 17 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 136,458 triệu USD.

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 78 lượt với giá trị là 20,905 triệu USD. 

+ Thu hồi 03 dự án với tổng vốn đầu tư là 1,2 triệu USD.

Lũy kế đến hết ngày 20/02/2020, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1536 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 18.881,264 triệu USD.

P.KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3985

Đã truy cập : 43696329