Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 6 tháng đầu năm 2019

10/07/2019 10:09 Số lượt xem: 117

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2019

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 277 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 2.009,888 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh + văn phòng đại diện + địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 94 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi: 358 doanh nghiệp và 50 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi: 394 doanh nghiệp và 11 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 39 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 22 doanh nghiệp và 19 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng hoạt động: 40 doanh nghiệp và 05 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 39 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc.

2. Tình hình đăng ký doanh nghiệp từ đầu năm đến nay

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 57,7%, đứng thứ 9 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 1.177 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 12.707,205 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh + văn phòng đại diện + địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 310 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt đăng ký thay đổi: 1.410 doanh nghiệp và 161 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi: 1.421 doanh nghiệp và 65 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 132 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 114 doanh nghiệp và 69 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt tạm ngừng: 336 doanh nghiệp và 37 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt hoạt động trở lại: 235 doanh nghiệp và 08 đơn vị trực thuộc

3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp đến hết 30/6/2019

Tính đến hết ngày 30/6/2019, trên địa bàn tỉnh có 18.263 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 226.853,054 tỷ đồng, trong đó có 15.345 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 226.853,054 tỷ đồng và 2.918 đơn vị trực thuộc, cụ thể:

- 14.855 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 224.454,283 tỷ đồng, trong đó:

+ Doanh nghiệp tư nhân: 511 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là:    1.312,189 tỷ đồng.

+ Công ty Hợp danh: 01 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là:    0,2 tỷ đồng

+ Công ty TNHH 1 thành viên: 7.891  doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 82.130,923 tỷ đồng.

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 4.230 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 64.850,885 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 2.222  doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 76.160,287 tỷ đồng.

- 2.872 đơn vị trực thuộc đang hoạt động (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh).

- 490 doanh nghiệp và 46 đơn vị trực thuộc đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 2.398,771 tỷ đồng.

 

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3145

Đã truy cập : 43497480