Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo Sở

05/09/2019 14:48 Số lượt xem: 1352

1. Giám đốc Sở:

Đồng chí: Nguyễn Đình Xuân

Tiểu sử tóm tắt:

Từ tháng 4 năm 1987 đến tháng 7 năm 1987

Công tác tại văn phòng Bưu điện tỉnh Hà Bắc

8/1987- 6/1997

Tổ trưởng tổ cơ vụ Bưu điện thị xã Băc Ninh, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh)

7/1997- 12/1997

Cán bộ kỹ thuật Công ty điện báo điện thoại Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

1/1998- 9/2001

Phó Giám đốc Công ty điện báo điện thoại - Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

10/2001- 9/2002

Phó Giám đốc Công ty Viễn thông- Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

10/2002- 3/2003

Q. Giám Đôc Công ty Viễn thông- Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

4/2003- 5/2005

Giám Đốc Công ty Viễn thông Bắc Ninh, Bí thư chi bộ, ủy viên BCH Đảng bộ Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

6/2005- 06/2007

Phó Giám đốc Bưu điên tỉnh Bắc Ninh

7/2007- 12/2007

Giám Đốc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh, ủy viên BCH Đảng bộ khối cơ quan, Phó bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

1/2008- 9/2010

Giám Đốc Viễn Thông Bắc Ninh, Bí thư Đảng uỷ, ủy viên BCH Đảng bộ khối cơ quan tỉnh

9/2010- 12/2015

Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám Đốc Viễn thông Bắc Ninh

01/2016- nay

Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, chỉ đạo tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án lớn theo chức năng nhiệm vụ của Sở đề ra hàng năm và phát sinh giao của cấp trên. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác thanh tra; Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và làm chủ tài khoản.

Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở 

Điện thoại CQ: 0222.3822.546

Email: ndxuan.skhdt@bacninh.gov.vn

2. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Quang Thành

Điện thoại CQ: 0222. 3822.547

Email: nqthanh.skhdt@bacninh.gov.vn

Tiểu sử tóm tắt: 

Từ tháng 05/2005 đến tháng 12/2006: Chánh thanh tra - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 01/2007 đến tháng 10/2012: Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 10/2012 đến năm 05/2015: Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 05/2015 đến nay: Phó Giám đốc -  Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách Văn phòng Sở; Tổng hợp Quy hoạch; Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

3. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Ngọc

Điện thoại CQ: 0222. 3823.469

Email: nvngoc.skhdt@bacninh.gov.vn       

Tiểu sử tóm tắt: 

Từ tháng 08/2011 đến tháng 03/2015: Chuyên viên Kinh tế Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

Từ tháng 03/2015 đến tháng 05/2015: Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

Từ tháng 05/2015 đến nay: Phó Giám đốc -  Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách phòng ĐKKD; Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

4. Phó Giám đốc Sở: Vũ Thị Phương Thảo

Điện thoại CQ: 0222.3822.569

Email: vtpthao.skhdt@bacninh.gov.vn

Tiểu sử tóm tắt: 

Từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2012: Chánh Văn phòng - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 10/2012 đến tháng 11/2015: Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 11/2015 đến nay: Phó Giám đốc -  Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Kinh tế ngành; Phòng Khoa giáo - Văn xã

 

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7842

Đã truy cập : 45174154