Thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

03/09/2019 13:13 Số lượt xem: 221

Ngày 20/8/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Nghị quyết nêu rõ, qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật thu hút, quản lý đầu tư nước ngoài (FDI), đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng sôi động, nhiều tập đoàn đa quốc gia, DN lớn với công nghệ hiện đại đầu tư vào nước ta; quy mô vốn và chất lượng dự án tăng, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động...

Quan điểm chỉ đạo được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong giai đoạn từ nay tới 2030, phải thu hút FDI chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu; ưu tiên dự án có có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Mục tiêu tổng quát là hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế. Đồng thời, khắc phục căn bản những hạn chế trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài.

Thực hiện Nghị quyết, tỉnh Bắc Ninh cũng đã xây dựng định hướng thu hút đầu tư nói chung và đầu tư nước ngoài nói riêng theo đúng quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị. Quá trình thẩm định hồ sơ đầu tư được lưu ý chặt chẽ nhằm khắc phục tình trạng "vốn mỏng", chuyển giá, đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng"; không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên; rà soát kỹ các "điều kiện về quốc phòng, an ninh" đối với hoạt động đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư về bảo vệ môi trường trong trong suốt thời gian thực hiện dự án; chú trọng kiểm tra, giám sát, thanh tra gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư.

Nghị quyết 50 đặt mục tiêu cụ thể về thu hút đầu tư nước ngoài như sau vốn đăng ký giai đoạn 2021-2025 khoảng 150-200 tỷ USD (30-40 tỷ USD một năm); vốn thực hiện 100-150 tỷ USD. Giai đoạn 2026-2030 vốn đăng ký 200-300 tỷ USD, vốn thực hiện 150-200 tỷ USD. Góp phần vào mục tiêu chung, tại báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh 2021-2025, phấn đấu thu hút đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký giai đoạn khoảng 7 tỷ USD (1,4 tỷ USD/năm), vốn thực hiện 4,71 tỷ USD (942 triệu USD/năm).

Phòng KTĐN.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3735

Đã truy cập : 43696279