Thực hiện giải pháp, triển khai mạnh mẽ đấu thầu qua mạng; Báo cáo kết quả đấu thầu qua mạng 6 tháng đầu năm 2019

30/07/2019 08:18 Số lượt xem: 372

Ngày 05/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT về việc thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Để đảm bảo mục tiêu đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị\ chủ đầu tư\bên mời thầu; các Sở Tài chính, Y tế (theo lĩnh vực quản lý); UBND các huyện và UBND các xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện một số nội dung sau:

1. Quyết liệt thực hiện các giải pháp tại văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sao gửi kèm theo), triển khai mạnh mẽ đấu thầu qua mạng trong 6 tháng cuối năm 2019.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 01.

2. Tổng hợp, báo cáo kết quả đấu thầu qua mạng 6 tháng đầu năm 2019, cụ thể:

Nội dung báo cáo theo đề cương và số liệu theo phụ biểu số 01,02,03 (đính kèm).

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (file mềm gửi theo địa chỉ email: xdcb.bn@gmail.com).

Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 05/8/2019./.

Download công văn, biểu mẫu.

 

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6094

Đã truy cập : 43590112