Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên HTMĐTQG bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/09/2019

11/09/2019 14:35 Số lượt xem: 70

Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 10/12/2018 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaban hành 04 mẫu báo cáo đánh giá áp dụng cho từng gói thầu theo các phương thức khác nhau (Quy định tại điều 3 của Thông tư). Cụ thể:

- Mẫu số 01A: Áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và được đánh giá theo quy trình 01 nêu tại điểm a khoản 6 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT.

- Mẫu số 01B: Áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và được đánh giá theo quy trình 02 nêu tại điểm b khoản 6 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT.

- Mẫu số 2: Áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và khoản 1 Điều 32 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT.

- Mẫu số 3: Áp dụng cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và khoản 1 Điều 32 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT.

- Đối với gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì việc lập báo cáo đánh giá E-HSDT áp dụng theo các Mẫu số 01A, 01B, 02 và 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

Ngoài ra, Thông tư cũng ban hành một số mẫu biên bản, tờ trình tại các Phụ lục kèm theo để Bên mời thầu có thể áp dụng tùy theo gói thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu (Điều 3 của Thông tư).

Cách thức đánh giá E - HSDT được quy định tại Điều 5 của Thông tư, và được cụ thể cho từng gói thầu theo Điều 8, Điều 9 (Đối với gói thầu áp dụng phương thức 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ) và Điều 10, Điều 11 của Thông tư (Đối với gói thầu áp dụng phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ).

Việc làm rõ E-HSDT được quy định tại Điều 12 của Thông tư, cụ thể: Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu, được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp bên mời thầu có yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT trên Hệ thống nhưng nhà thầu có nhiều tài liệu cần bổ sung làm rõ, không thể gửi trực tiếp lên Hệ thống thì nhà thầu có thể gửi các tài liệu này đến bên mời thầu theo đường bưu điện, gửi trực tiếp, fax, email theo thời hạn quy định trong văn bản yêu cầu làm rõ của bên mời thầu.

Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực giúp cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu và Đơn vị tư vấn có cơ sở vận dụng để lập báo cáo đánh giá HSDT đối với các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được áp dụng cho từng gói thầu cụ thể.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5577

Đã truy cập : 43570897