Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng

05/08/2019 11:04 Số lượt xem: 323

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý,sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng

Để việc xây dựng, ban hành Thông tư trên đảm bảo tiến độ, chất lượng và phù hợp với tình hình thực tế, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thi hành các quy định của pháp luật về đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đề nghị Quý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, tham gia góp ý Dự thảo Thông tư, trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng nêu tại file phụ lục bên dưới (đính kèm toàn file Dự thảo Thông tư; file phụ lục một số nội dung quan trọng cần xin ý kiến).

Văn bản góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh trước ngày 10/8/2019, file mềm gửi về địa chỉ email: xdcb.bn@gmail.com  để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Download thông tư và phụ lục.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3918

Đã truy cập : 43696262