Tăng cường Thông tin, tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 góp phần thực hiện các nhiệm vụ về phát triển toàn diện giáo dục.

30/10/2020 10:00 Số lượt xem: 90

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 01/10/2020, nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; vận động toàn dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh, của đất nước; tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức, nội dung truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, để hiện thực hóa chủ trương của Đảng tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...

P.KGVX

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6862

Đã truy cập : 44159645