TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, CHÚ TRỌNG ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

07/01/2019 16:01 Số lượt xem: 235

Trong thời gian qua, với sự ra đời của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đã chuyển dịch theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Việc triển khai áp dụng các Luật và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ được Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu tích cực cho UBND tỉnh, từng bước đưa công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn, công khai, minh bạch, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

(Đ/c Nguyễn Quang Thành - PGĐ Sở KH&ĐT phát biểu tại Hội nghị)

Cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, phương án phân bổ vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh lựa chọn 06 công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế,văn hóa – xã hội gồm: Cầu vượt sông Đuống nối Phật Tích – Đại Đồng Thành; Nút giao thông phía Tây Nam thành phố Bắc Ninh; Cung Quy hoạch kiến trúc tỉnh; Nhà hát dân ca quan họ tỉnh; Đầu tư xây dựng Chùa Dạm; Khu đền thờ Lý Thường Kiệt. Với vai trò của Sở, đã tham mưu cho tỉnh tập trung nguồn vốn đầu tư vào các công trình, chú trọng các công trình trọng điểm; đến nay dự án Cung Quy hoạch kiến trúc, Nhà hát dân ca quan họ và Khu đền thờ Lý Thường Kiệt đã cơ bản hoàn thành.

Với chức năng và nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong việc tổng hợp, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của các dự án đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định số 40/2016/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (trong đó có nêu rõ các nội dung về các thủ tục từ khâu thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án,công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư,…); Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 về việc ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về quản lý đầu tư công, đã được các sở ngành và địa phương triển khai tích cực, đáp ứng được theo yêu cầu của Luật và các nghị định hướng dẫn.

Đối với công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở đã thành lập tổ theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu, từ đó giải quyết kịp thời kiến nghị của nhà thầu. Qua giám sát cho thấy các chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia xét thầu về cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu. Đồng thời, Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh về nội dung triển khai thực hiện công tác đấu thầu qua mạng đạt được một số kết quả tích cực, theo tiến độ quy định.

Năm 2019, và năm 2020 là năm quyết định thắng lợi toàn diện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020, cũng là tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới 2021 - 2025, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Để quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu quan trọng nêu trên, Tỉnh cần phải có một nguồn lực đủ lớn, đủ mạnh để phát triển, trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước đóng vai trò quan trọng, mang tính định hướng, tạo cơ sở hạ tầng để thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác; với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh sẽ tập trung hành động, chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để phát triển toàn diện, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn toàn tỉnh, xây dựng nền tảng để tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo đúng kế hoạch và lộ trình;

Trong thời gian tới, để đảm bảo nguồn lực ngân sách cho mục tiêu phát triển, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và giai đoạn 2016 – 2020, thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị một số đề xuất cụ thể như sau:

Thứ nhất, bám sát các mục tiêu đặt ra của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính liên quan tới công tác tăng cường quản lý đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước. Tiếp tục phát huy có hiệu quả, hiệu lực nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước làm định hướng thu hút, phát triển các nguồn vốn đầu tư khác. Trên cơ sở bám sát Quy hoạch vùng tỉnh, Chương trình phát triển đô thị chung của tỉnh, Đề án Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc TW, ...các ngành, các cấp đề xuất đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, kém hiệu quả, phục vụ cho mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022.

Thực hiện tốt với vai trò là cơ quan đầu mối quản lý các dự án đối tác công tư PPP, tiếp tục tham mưu cho tỉnh kiểm soát chặt chẽ, đầu tư có hiệu quả các dự án đầu tư dự án theo hình thức PPP, đảm bảo đúng quy định, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

Thứ hai, tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ liên quan tới công tác quản lý đầu tư công như Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản;. .. Ngày 12/11/2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 71/2018/QH14 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó, đối với nguồn cân đối ngân sách địa phương “cho phép các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hàng năm trên cơ sở khả năng thu thực tế, đảm bảo không tăng mức bội chi ngân sách địa phương hàng năm”; đối với nội dung này, trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính để huy động tối đa các nguồn lực Ngân sách Nhà nước cho đầu tư công, triển khai các công trình kết cấu hạ tầng đáp ứng các tiêu chí của Thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện có hiệu quả các khâu trong quy trình triển khai dự án, từ khâu thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, đến công tác đấu thầu, giám sát đầu tư,... đảm bảo các công trình, dự án triển khai tuân thủ đúng quy hoạch, định hướng, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư.

Các đơn vị chuyên ngành, chủ đầu tư  tăng cường quản lý chất lượng công trình; đối với các nhà thầu tư vấn, thi công không đảm bảo chất lượng về tư vấn, chất lượng xây dựng công trình theo tiêu chuẩn quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền kiên quyết xử lý, dừng hoạt động có thời hạn trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, đối với các công trình trọng điểm, tiếp tục tập trung nguồn vốn đầu tư để sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. Trong dự toán đầu năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua phương án phân bổ 725 tỷ đồng cho 6 công trình trọng điểm phải hoàn thành trong giai đoạn 2016 – 2020. Đề nghị các đơn vị chủ đầu tư tập trung triển khai ngay từ đầu năm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác giám sát chất lượng công trình.

Thứ tư, đối với các dự án theo chương trình hỗ trợ hạ tầng nông thôn, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung xử lý nợ khối lượng hoàn thành, đối với các dự án khởi công mới năm 2019, đề nghị thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan tới thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và công tác đấu thầu, nâng cao chất lượng quản lý dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng của công trình; Chỉ khởi công mới các công trình khi đã đảm bảo đầy đủ các quy định của Luật đầu tư công và các văn bản có liên quan.

Lê Ngọc Tú - Tp.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 57

Đã truy cập : 43376136