Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính

26/10/2018 10:18 Số lượt xem: 364

        Thực hiện chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 27/9/2016 về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chinh nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh.

          Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của UBND tỉnh; Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở đã có văn bản quán  triệt và chỉ đạo đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ nghỉ trưa.

         Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành thời gian làm việc, thực hiện văn minh công sở (trang phục, đeo thẻ làm việc, giao tiếp ứng xử…của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ) theo Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh.

          Xử lý nghiêm minh theo quy định đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, vi phạm nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

         Trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 27/9/2016  của UBND tỉnh tại phòng, đơn vị thuộc quyền quản lý.

         Giao Chánh văn phòng Sở tổ chức kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất việc thực hiện chỉ đạo trên, kiến nghị Giám đốc Sở xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

         Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2907

Đã truy cập : 43139559