Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng

11/02/2020 16:07 Số lượt xem: 250

Trong thời gian qua công tác đấu thầu trên cả nước vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như thời gian trong đấu thầu kéo dài, chưa đảm bảo yêu cầu công khai, kém cạnh tranh; quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu còn để xảy ra nhiều sai sót, vi phạm; nhiều gói thầu thực hiện việc hủy thầu vô căn cứ, có dấu hiệu của việc đấu thầu hình thức hoặc cố tình loại bỏ hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất không căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; nhiều nhà thầu cố tình bỏ giá thấp bất hợp lý để cản trở cuộc thầu.

Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng

Để tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai đấu thầu qua mạng, ngày 30/01/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT Về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

- Phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

- Đối với gói thầu thuộc hạn mức đấu thầu qua mạng được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 31/01/2020 được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đấu thầu qua mạng, thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo phù hợp với lộ trình quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

Download: VB-579/BKHĐT-QLĐT

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4004

Đã truy cập : 43696348