Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo thành cổ Luy Lâu và Hệ thống Tứ Pháp, huyện Thuận Thành.

10/07/2020 15:54 Số lượt xem: 94

Trong tháng 7 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo thành cổ Luy Lâu và Hệ thống Tứ Pháp, huyện Thuận Thành.

Các di tích trong quần thể thành cổ Luy Lâu - hệ thống thờ Tứ Pháp là những công trình đẹp, có kết cấu kiến trúc độc đáo, được xây dựng và tu bổ vào nhiều giai đoan, thời kỳ; ngày 13/1/1964, Thành Luy Lâu được xếp hạng cấp quốc gia tại quyết định số 29/VHQĐ; các Di tích đã được xếp hạng quốc gia và cấp tỉnh. Trong các di tích còn nhiều tài liệu, hiện vật quý, giúp cho việc nghiên cứu, bảo tồn, gìn giữ để phát huy giá trị văn hoá. Đây cũng là di tích tiêu biểu, mang nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Hiện nay các di tích đang bị xuống cấp, thậm chí xuống cấp trầm trọng, việc đầu tư đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích vô cùng cấp thiết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo thành cổ Luy Lâu và Hệ thống Tứ Pháp, huyện Thuận Thành. Khi được UBND tỉnh thông qua, dự án sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, nhằm bảo vệ di tích có giá trị, qua đó sẽ góp phần giáo dục về lịch sử văn hóa dân tộc cho các tầng lớp nhân dân, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, văn hóa của tỉnh, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

 

P.KGVX

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7597

Đã truy cập : 43871661