Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

19/10/2018 21:05 Số lượt xem: 414

Chiều 19/10, Đảng ủy sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xuân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở; Nguyễn Quang Thành, Phó Giám đốc sở; Vũ Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc sở; Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc sở; cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy sở, đồng chí Vũ Thị Phương Thảo thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Theo đó, Hội nghị đã xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyết nghị: Thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. 

Hội nghị đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017; và một số vấn đề quan trọng khác. 

Đồng chí Vũ Thị Phương Thảo yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần kịp thời nắm chắc thông tin làm cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3471

Đã truy cập : 43376176